Algemene bepalingen

Vrijwilligers informatie/Informatie/Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Alcoholhoudende dranken: zwakalcoholhoudende drank: bier, wijn en gedestilleerd minder dan 15% alcohol.
Sterke drank: gedestilleerd met 15% alcohol of meer.
Sociale Hygiëne: met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar om- gaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine
gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en –misbruik) en
hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven. Verder
houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke
voorzieningen van de inrichting.
Leidinggevenden: Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de ei- sen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in
de sportkantine.
Barvrijwilliger: Een vrijwilliger, die – op tijden dat er alcohol wordt verstrekt -, de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van de bestuursreglement.
 

Artikel 2 Wettelijke bepalingen

Uit het oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepa- lingen worden nageleefd:
Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden. Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden. Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij be-
trokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare or- de, veiligheid of zedelijkheid.
Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.
Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onderinvloed zijn van andere psychotrope stoffen.
 

Artikel 3 Vaststellen en wijzigen

Het bestuur legt dit bestuursreglement ter vaststelling voor aan de Algemene Ledenverga- dering, dan wel – indien de vaststellingsbevoegdheid bij het bestuur berust – stelt het re- glement zelf vast. Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.

Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning.
Indien een bestuursreglement is vastgesteld zonder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen, maar teneinde bepalingen inzake paracommer-
cie vast te stellen, wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente.