Clubscheidsrechter functie

Vrijwilligers informatie/Functies Vrijwilligers/Voetbalzaken/Clubscheidsrechter functie

Taken

-          Het leiden van wedstrijden en toernooien volgens de regels van de KNVB

-          Toepassen van het reglement van de KNVB

-          Bewaken waarden en normen van de club

Scheidsrechterscommissie

Het uitgangspunt van de scheidsrechterscommissie is dat de commissie de taak heeft om voor alle thuiswedstrijden een arbiter aan te stellen, waar geen scheidsrechter is aangewezen door de KNVB.

De kern is het scheidsrechters collectief, waarin arbiters zitten die met de vereiste opleiding minimaal 2 wedstrijden per maand beschikbaar zijn om een wedstrijd te leiden. Om de kwaliteit te waarborgen zal de vereniging er naar streven dat de verenigingsscheidsrechter een voor de doelgroep vereiste opleiding heeft gevolgd.

Het bestuur van de vereniging verklaart een actief beleid te voeren om zorg te dragen voor het aanstellen van geschikte en voldoende scheidsrechters en de arbiters zullen zich conformeren aan de opgestelde regels zoals: “Geen (digitale) pas is niet spelen” en “Getoonde kaarten worden altijd vermeld”.

Rutger Bulthuis - Scheidsrechterscoördinator

Bereikbaar via mail op scheidsrechterscoordinator@svbedum.nl

Gedragsconvenant Scheidsrechterscollectief

Algemeen
Het collectief bestaat uit alle scheidsrechters, die op regelmatige wijze een wedstrijd leiden voor de voetbalverenging. Om als scheidsrechter tot het collectief gerekend te worden, moet de arbiter zich gemiddeld minimaal 2 speeldagen per maand beschikbaar stellen en de vereiste opleiding hebben gevolgd of willen volgen. Voor het leiden van de senioren wedstrijden wordt de cursus ‘Basisopleiding Scheidsrechter’ (BOS) / Verenigingsscheidsrechter als gewenst beschouwd. Voor het leiden van junioren en pupillen kan met de cursus ‘Junioren scheidsrechter dan wel de Pupillenscheidsrechter´ worden volstaan. Tijdens het volgen van de BOS/Verenigingsscheidsrechter-cursus worden de cursisten begeleid en beoordeeld door scheidsrechters van het collectief. Minimaal worden 3 wedstrijden beoordeeld door minimaal 2 verschillende begeleiders.

Taken
Het bestuur dient zorg te dragen voor het aanstellen van geschikte en voldoende scheidsrechters en hierin een actief beleid te voeren ten aanzien van het volgen van cursussen. Het bestuur heeft deze taak gedelegeerd naar de scheidsrechtercoördinator/coördinatoren. De wedstrijdsecretaris maakt tijdig aan de coördinatoren bekend waar in het wedstrijdprogramma geen scheidsrechter is aangewezen door de KNVB.  Het programma, ingevuld met de scheidsrechters, wordt door de coördinator(en) uiterlijk 1 werkdag voor de wedstrijddag bij de wedstrijdsecretaris bekend gemaakt. De coördinatoren maken in onderling overleg de afspraak voor welke teams zij de arbiters aanstellen. Indien invulling om welke reden dan ook niet mogelijk is, dan wordt de wedstrijdsecretaris/leider z.s.m. op de hoogte gesteld voor verdere besluitvorming hierin.

De vereniging vergoedt de onkosten van de verenigingsscheidsrechter en stelt een budget vast voor o.a. scheidsrechterstenue en de cursus. Het tenue bestaat uit 2 shirts (verschillend van kleur), 1 korte broek, 1 paar kousen, 1 fluit en een scheidsrechterboekje. Indien nodig wordt er een bijeenkomst voor de arbiters gehouden waarbij de coördinator als voorzitter fungeert.

Communicatie
Binnen de scheidsrechterscommissie wordt een scheidsrechterscoördinator aangesteld, die fungeert als contactpersoon voor het bestuur. Specifieke zaken (o.a. de organisatie van een cursus, contactpersoon voor de KNVB, uitwisseling arbiters met andere verenigingen) kunnen in onderling overleg worden verdeeld tussen de scheidsrechterscoördinatoren. De scheidsrechter maakt geen negatieve opmerkingen over collega’s en clubs. Scheidsrechters en bestuursleden zullen onderbouwde opmerkingen (positief en negatief), die aan hen worden meegedeeld over andere scheidsrechters, doorgeven aan één van de coördinatoren. Inplannen van de scheidsrechters uit het scheidsrechterscollectief dient altijd in overleg te gebeuren met één van de scheidsrechterscoördinatoren. Indien er sprake is van een nieuwe scheidsrechter, dan wel van een beoordeling van een nieuwe scheidsrechter, worden de leiders voorafgaand aan de wedstrijd ingelicht door de beoordelaar of het bestuurslid van dienst. Bij afgelastingen/wijzigingen dient de wedstrijdsecretaris de coördinator(en) hiervan op de hoogte te stellen. Indien dit voordoet op de speeldag dan dient het dienstdoende bestuurslid de scheidsrechter rechtstreeks met de aangestelde scheidsrechter te communiceren.

Rondom de wedstrijd (voor de scheidsrechter).
* Leidend zijn de spelregels van de KNVB.
* De scheidsrechter wordt geacht minimaal 30 minuten voor de wedstrijd aanwezig te zijn in de bestuurskamer/commissiekamer en dient zich te melden bij het bestuurslid van dienst.
* De aanvoerders en/of leiders dienen zorg te dragen voor de wedstrijdbal en dienen het digitale wedstrijdformulier te hebben ingevuld. Hier geldt: GEEN PAS IS NIET SPELEN.
* De scheidsrechter dient voor aanvang van de wedstrijd het speelveld te controleren (doel, lijnen, vlaggen).
* Aan te bevelen is om duidelijke afspraken te maken met de assistent-scheidsrechters.
* Leiders, coaches en aanvoerders zijn vertegenwoordigers van de vereniging en steunen altijd de scheidsrechter en hebben geen negatieve verbale bemoeienis met de leiding. Indien dit wel gebeurt, zal de scheidsrechter dit rapporteren aan de KNVB en/of het aan bestuur. Eventueel kan er een sanctie worden opgelegd tegen de betrokken persoon, voor zover het hier een persoon betreft van de eigen vereniging. De zwaarte en soort van sanctie wordt vastgelegd in het tuchtreglement.
* Ook na de wedstrijd ziet het bestuur er op toe  dat niet met scheidsrechter wordt gediscussieerd over zijn beslissingen. Indien het in positieve zin gebeurt, kan men uitleg van de scheidsrechter krijgen van de toegepaste spelregels.
* Verbale misdragingen door spelers, leiding en publiek (vloeken, beledigingen, discriminerende uitlatingen, e.d.) worden bestraft naar inzicht van de scheidsrechter met een indirecte vrije bal, tonen van de gele of rode kaart of door het staken van de wedstrijd (ook tegen medespelers, leiding).
* Getoonde gele en rode kaarten tijdens of na de wedstrijd worden altijd vermeld op het digitale wedstrijdformulier. Indien het een rode kaart of een gestaakte wedstrijd betreft, dient hiervoor een afzonderlijk formulier door de scheidsrechter te worden ingevuld. 
* Assistent-scheidsrechter en wisselspelers dienen een afwijkende kleur tenue te dragen.
* Roken tijdens de wedstrijd door de assistent-scheidsrechter en wisselspelers wordt niet getolereerd.
* Spelers controleren op scheenbeschermers, aanvoerdersband, kleding en sieraden.
* Scheidsrechter ziet er op toe dat na afloop van de wedstrijd het digitale wedstrijdformulier wordt verzonden.