Beleidsplan 2022-25

Voetbalzaken/Beleidsplan 2022-25
 
   

 

 

 

 
   

 

 

 

VOORWOORD

FC Almere, gezelligheid & ambitie

FC Almere is de voetbalvereniging in Almere – Haven met meer dan 700 (voetballende) leden, waar gezelligheid en ambitie gewoon samengaan. Voetbal plezier (gezelligheid) staat altijd voorop,

bij onze breedtesportteams maar ook bij onze selectieteams, wanneer je het naar je zin hebt, komen de prestaties vanzelf.

 

Waarom een voetbaltechnisch beleidsplan

 

Dit voetbaltechnisch beleidsplan is geschreven om voor alle leden, trainers, medewerkers en vrijwilligers van FC Almere duidelijk te maken wat op voetbaltechnisch gebied de te varen koers is voor de aankomende jaren. Het is een beleidsplan waarin alle onderdelen op voetbaltechnisch gebied binnen FC Almere staan omschreven, tevens kunnen wij (beleidsbepalers, trainers, scouts, coördinatoren, e.d.) van FC Almere met dit beleidsplan de koers bewaken, handhaven en waar nodig bijsturen.

 

Uitdaging

 

De komende jaren staat voetbalvereniging FC Almere voor de uitdagende opdracht om een strak en consequent jeugdselectie/breedtesport beleid uit te rollen. Hierbij is het van groot belang dat jeugdspelers in de juiste teams komen en op een juiste en adequate manier worden begeleid en opgeleid. Dit geldt voor zowel de selectiesport als de breedtesport.

 

Alle leden van FC Almere verdienen het om op het juiste niveau te acteren. Dit kan zijn in een selectieteam, in een vriendenteam of in een breedtesportteam.

Algemene Missie

 

De missie zal een duidelijke en daadkrachtige aanpak vergen, waarbij medewerking van en samenwerking met verschillende partijen binnen de vereniging noodzakelijk is. Vanuit een duidelijke heldere doelstelling, welk staat omschreven in dit voetbalbeleidsplan, zal met een eerlijke en open organisatie gewerkt moeten worden aan een goed georganiseerde jeugdopleiding voor alle jeugdleden. De jeugd heeft de toekomst!

 

Voetbalbeleidsplan

 

Dit voetbaltechnische beleidsplan zal de eerste 2 jaar per kwartaal worden geëvalueerd. Het 3e en 4e jaar zal de evaluatie per half jaar zijn. Vanaf het 5e jaar zal de evaluatie per jaar plaats vinden. Het voetbaltechnische beleidsplan kan dan worden aangepast aan de gewenste situatie. De evaluatie vindt plaats door het team voetbal en de resultaten van de evaluatie zal worden besproken met het bestuur.

 

 

INHOUDSOPGAVE:

 

 1. ALGEMEEN
  1. Doelstellingen voetbaltechnisch beleidsplan
  2. Organisatiestructuur team voetbal
  3. Gedragsregels

 

 1. SENIORENBELEID
  1. Visie, missie
  2. Doelstellingen recreatieteams
  3. Doelstellingen selectieteams
  4. Selectievoetbal
  5. G voetbal
  6. Vriendenteams
  7. Teamsamenstelling
  8. Wedstrijden
  9. Trainingen
  10. Selectiecriteria
  11. Wisselbeleid
  12. Basisafspraken selectie
  13. Technische structuur
  14. Geschillen
  15. Vrijwilligerswerk
  16. Jaarplanning

 

 1. DOORSTROMING JEUGDSPELERS NAAR SENIORENSELECTIE
  1. Doelstelling doorstroming jeugdspelers
  2. Organisatie/voorwaarden doorstroming
  3. Overgang jeugdspelers naar senioren

 

 1. JEUGDSELECTIEBELEID
  1. Geen selectiespeler, of wel?
  2. De zes pijlers
  3. Wie maken de selecties?
  4. Scouts
  5. Digitaal spelersvolgsysteem
  6. Leeftijd?
  7. Gedrag
  8. Hoofd jeugdopleiding (HJO)
  9. Selectietrainer
  10. Evaluatie selectietrainer
  11. Selectieprocedure
  12. Meetrainen met hoger team/ leeftijdscategorie
  13. Communicatie naar spelers en ouders
  14. Wisselbeleid
  15. Lenen van spelers van een nader team
  16. Doorschuiven van spelers van hoger naar lager team
  17. Keepers
  18. Algemene afspraken rondom jeugd selectieteams
  19. Wedstrijdvoorbereiding

 

 

  1. Afspraken rondom de wedstrijden
  2. Jaarplanning

 

 1. JEUGDBELEID  BREEDTESPORT
  1. Doelstellingen
  2. Geen selectiespeler, of wel?
  3. Niet selectie elftallen
  4. Wie maken de indelingen?
  5. Scouting
  6. Teams bij elkaar houden
  7. Trainingen
  8. Wisselbeleid
  9. Lenen van spelers van een ander team
  10. Gedrag

 

 1. DAMES EN MEIDEN VOETBAL
  1. Doelstellingen
  2. Selectietrainer
  3. Indeling damesteams
  4. Indeling meidenteams
  5. Gewenst niveau dames en meidenteams
  6. Gedrag

 

Bijlages:

1.0          Vaardigheden jeugdspelers

 

 

 1. ALGEMEEN:

 

  1. Doelstellingen voetbaltechnisch beleidsplan

 

De algemene doelstelling van de voetbalvereniging FC Almere is, haar leden de gelegenheid te bieden de voetbalsport te beoefenen zowel in prestatieve als recreatieve zin. Daarnaast besteedt ze aandacht aan de normen en waarden binnen de sport en draagt ze zorg voor sociale waarden binnen de vereniging.

 

Doelstellingen;

 

  1. Organisatiestructuur commissie technische commissie

 

Door Covid 19 is het leden aantal van FC Almere het afgelopen jaar verminderd. Om de ambities van FC Almere te kunnen waarmaken zal een nieuwe organisatiestructuur worden ingericht, onderstaand de nieuwe structuur van FC Almere:

 

 

Bestuur

 

team voetbal

 

Hoofd

jeugdopleidingen

 

Hoofd coördinator

 

scouts

 

Trainers en spelers

 

Coördinatoren

 

Trainers,

teammanagers, spelers en ouders/ verzorgers

 

 
   

 

 

 

 

Team voetbal:                                     Borgen van het voetbaltechnisch

Aansturen van de hoofd jeugdopleiding en hoofd coördinator Eindverantwoordelijk voor het selectiebeleid

Hoofd Coördinator (HC):                Aansturen en begeleiden van coördinatoren

Verbindende schakel met hoofd jeugdopleidingen Verantwoordelijk voor de teamindelingen tesamen met HJO

Coördinatoren:                                   Vraagbaak voor de ouders en/of verzorgers van jeugdleden

Vraagbaak voor de voetballende leden

Creeren van de juiste organisatorische voorwaarden voor spelers en technische staf

Leiders/ Teammanager:                Trainers ontlasten

Communicatie naar ouders Communicatie met wedstrijdsecretariaat

Hoofd jeugdopleidingen(HJO): Begeleiden (selectie-)trainers

Verantwoordelijk voor de teamindelingen tesamen met HC. Ontwikkeling van spelers en trainers

Uitvoeren en bewaken van het voetbaltechnisch beleidsplan

Trainers:                                                Ontwikkeling van spelers Voortgangsgespreken met spelers

Uitvoeren van het voetbaltechnisch beleidsplan

Scouts:                                                    Het bekijken van wedstrijden en trainingen Beoordelen van talenten i.o.m. de HJO.

 

In deze nieuwe organisatiestructuur zijn taken en rolverdeling duidelijk gescheiden. De voorzitter van team voetbal wordt direct aangestuurd door het bestuur. Er zal periodiek overleg zijn tussen de voorzitter en het bestuur. Zodat het voetbaltechnische beleidsplan kan worden nageleefd, en zal het uiteindelijk het voetbal van FC Almere ten goede komen.

 

  1. Gedragsregels

 

Binnen FC Almere staan de “NORMEN EN WAARDEN“ zeer hoog in het vaandel, van elk spelend lid, trainer, leider, vrijwilliger, ouder en/of supporters wordt van verwacht dat hieraan wordt voldaan. Trainers en leiders dienen, net als alle overige vrijwilligers, in het bezit te zijn van een VOG. FC Almere behoudt zich het recht voor leden te schorsen op basis van het niet naleven van de gedragsregels of anderzijds.

 

In het algemeen geldt voor iedereen:

 

 

 

Voornamelijk voor spelers en trainers geldt:

 

 

 1. SENIORENBELEID 1 Visie & Missie

Visie ten aanzien van het voetbaltechnisch beleid

Uitgangspunt is om de selectiespelers in staat te stellen zo optimaal mogelijk te presteren, binnen de mogelijkheden van de vereniging. Het 1e selectieteam bepaalt in hoge mate de prestatieve uitstraling van de vereniging. Het tweede selectieteam heeft naast de eigen prestatie, ook een belangrijke rol in de opvang van en ondersteuning aan de doorstromende jeugdspelers. Voor de overige seniorenteams en veteranenteams zal plezier in het voetbal en het presteren op eigen niveau voorop staan.

 

De technische commissie biedt de jeugdspelers voldoende mogelijkheden om een succesvolle doorstroming naar de seniorenselectie mogelijk te maken.

 

Visie voetbaltechnisch beleidsplan

FC Almere wil een herkenbaar beleid voeren waarin de “overall” visie breed gedragen wordt. Deze visie bestaat uit:

 

 

Missie

De missie van FC Almere is dat het een vereniging wil zijn waarmee spelers een maximale binding hebben, zodat men van jong tot oud bij de vereniging wil voetballen. Doordat er sprake is van een splitsing in de hoofdgroepen prestatief en recreatief voetballen, zijn ook de doelstellingen op deze manier benaderd.

 

 

Het hoofddoel van onze vereniging is “voetballen en trainen”. De voetbalsport is de hoofdactiviteit van onze vereniging. Hierbij kennen wij twee hoofdgroepen, nl:

 

 

 

 

 1. Recreatie gericht voetbal (breedtesport).

Voor niet -selectie elftallen. Plezier in het voetbalspel staat centraal. Recreatie voetbal wordt gespeeld door alle overige seniorenelftallen.

 

 1. Prestatiegericht voetbal.

Voor selectie-elftallen staat prestatie op korte/lange termijn centraal. Prestatievoetbal wordt gespeeld door het 1e en 2e team. Elk seizoen zal team voetbal voor het aankomende seizoen een advies uitbrengen aan het bestuur welke seniorenteams wederom selectievoetbal kunnen gaan spelen.

 

  1. Doelstellingen recreatieteams

 

Niet selectie elftallen (breedtesport)

Geen specifieke doelstelling maar niveau passend bij de capaciteiten van het betreffende elftal. Dit staat of valt met de kwaliteit van de spelersgroep en kan dus per seizoen verschillen.

Het plezier in de voetbalsport staat centraal, teams zullen op niveau worden ingedeeld in diverse klassen.

Elke speler moet op zijn niveau het voetbalspel kunnen beoefenen binnen FC Almere, waarbij continu plezier in het voetballen en het zich prettig voelen bij onze vereniging voorop staat. Elk lid wordt geacht minimaal 1x te trainen op de beschikbare trainingsavonden in de week. Voorwaarde is dat er van vaste en brede teams (minimaal 16 spelers) sprake is. De leider(s) mogen spelend lid zijn. De grensrechter kan uit de wisselspelers gekozen worden.

 

  1. Doelstellingen selectieteams

 

1e elftal:

De doelstelling van het 1e elftal van de vereniging is om in het seizoen 2024 – 2025 minimaal uit te komen in de 1e klasse en daarna promotie naar de hoofdklasse altijd de uitdaging moet zijn.

Dit staat of valt met de kwaliteit van de spelersgroep en heeft een directe relatie met de financiële mogelijkheden van FC Almere. Wens is dat zoveel mogelijk spelers een band hebben met FC Almere of uit de regio Flevoland komen.

 

2e elftal:

De doelstelling van het 2e elftal is om in het seizoen 2024 -2025 in de reserve hoofdklasse te spelen. Dit staat of valt met de betrokkenheid en de samenstelling van de A-selectie en de toestroom van talenten vanuit de eigen jeugd en het vermogen om deze aan de vereniging te binden.

 

Organisatorische randvoorwaarden

Voor het 1e elftal:

 

 

Voor het 2e elftal:

 

Een directe link met de O19 verdient ook de nodige aandacht voor wat betreft de opvang en ontwikkeling van jeugdspelers. Doorstroom moet een natuurlijke zaak zijn. Bij het streven naar een zo hoog mogelijk niveau mag echter de sfeer en saamhorigheid van onze vereniging nooit uit het oog verloren worden. Ieder lid moet zich los van het niveau, thuis voelen bij onze vereniging.

 

  1. Selectievoetbal

De prestaties die de selectie binnen FC Almere levert zijn vaak medebepalend voor het gezicht van de vereniging. Het eerste elftal van de vereniging vormt daarom dan ook de belangrijkste groep m.b.t. prestatievoetbal.

Daarom dient er gestreefd te worden naar een zo hoog mogelijk voetbalniveau, waarbij de prestatie centraal staat.

Hiervoor dient een goede en brede selectie als fundament. Het kwalitatief op peil houden en/of verbeteren van het prestatieniveau van de selectie is een continu aandachtspunt, dat zoveel mogelijk ondersteund dient te worden door een goede en structurele opbouw binnen FC Almere. Aanwas van prestatiegetalenteerde spelers uit eigen gelederen is het doel dat nagestreefd wordt.

 

  1. G voetbal

Bij FC Almere is er ook ruimte voor voetballers met een beperking.

G-Voetbal is voor iedereen. Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking hoeven dus niet alleen maar toe te kijken, maar kunnen ook zelf spelen. In bijna elke stad en regio zijn er clubs die ook G-voetbal aanbieden.

G-voetbal is geweldig: om zelf te doen, om er supporter van te zijn of om er als vereniging mee aan de slag te gaan. G-voetbal is bestemd voor spelers die ten gevolge van hun beperking te veel belemmeringen ondervinden om mee te doen aan een reguliere competitie

 

G-voetbal is voetbal waarin een paar aanpassingen zijn verricht om het spelers met een verstandelijke of lichamelijke beperking mogelijk te maken ook hun partijtje mee te spelen.

 

G-voetbal is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden. Het uitgangspunt is dat elke G-voetballer als individu wordt benaderd met zijn of haar specifieke mogelijkheden en beperkingen. Essentieel is eveneens dat de meeste G-voetballers niet alleen lid worden van een club om voetbal te spelen, maar dat de sociale contacten een belangrijkere rol kunnen innemen. Elke G-speler heeft een eigen benaderingswijze en een eigen manier van omgang.

 

Op dit moment heeft FC Almere 1 G-team in competitie verband spelen.

 

  1. Vriendenteams

 

 

FC Almere is een vereniging voor iedereen. Daarom biedt FC Almere de gelegenheid aan vriendenteams om zich aan te melden als team. Als een vriendenteam zich aanbiedt dan zal er samen met team voetbal een gesprek plaats vinden. In dit gesprek wordt er samen gekeken naar de mogelijkheden binnen FC Almere. Hierbij valt te denken aan wedstrijddagen, trainingsdagen en materialen. Het is niet wenselijk als een vriendenteam een “eiland” blijft binnen de vereniging. Het volledig integreren binnen FC Almere is wat er wordt verwacht.

 

  1. Team samenstelling

Situatie selectie 1e en 2e elftal:

De selectie bestaat uit: max. 38 spelers waaronder minimaal 3 keepers. De groep van 38 spelers zullen elke training hun kwaliteiten moeten laten zien om op zaterdag te spelen in het 1e elftal.

Het 2e elftal is een prestatiegericht opleidingselftal voor het 1e elftal. Dit team is daarom een team van jeugdige talenten die prestatiegericht willen voetballen. Doelstelling hierbij is om, op het hoogst haalbare niveau, jonge spelers op te leiden voor het eerste team. Dit om tot een mogelijke doorstroming te komen en om het, voor jonge voetballers, aantrekkelijk te maken om bij FC Almere te (blijven) voetballen.

Situatie overige seniorenteams en veteranenteams:

Voor de overige senioren en veteranen teams is het wenselijk dat deze bestaan uit minimaal 16 spelers. Zodat er gewaarborgd wordt dat er altijd voldoende spelers zijn bij trainingen en/of wedstrijden.

 

  1. Wedstrijden

Voor de wedstrijd op zaterdag worden voor het 1e elftal 11 basisspelers en 5 wisselspelers aangewezen.

De niet-geselecteerde selectiespelers spelen in het 2e elftal. Hiervoor is er technisch en tactisch overleg tussen de hoofdtrainer, assistent-trainer en de trainer van het 2e elftal. Voor het te spelen spelsysteem en op te stellen spelers is de trainer van het tweede elftal eindverantwoordelijk. Voor de wedstrijd op zaterdag worden voor het 2e elftal 11 basisspelers en 5 wissels aangewezen. Het aantal wisselspelers kan afhangen van de situatie op dat moment. Blessures, ziekte, schorsingen e.d. kunnen aanleiding zijn hiervan af te wijken. In sommige gevallen zal er gebruik moeten worden gemaakt van wisselspelers van lagere elftallen (op de wedstrijddag spelen, hele of halve wedstrijd, met een lager elftal en als wisselspeler bij hoger elftal).

Uitgangspunt is, indien speelschema’s en KNVB dit toelaten, dat het 1e en 2e elftal op de wedstrijddag beide thuis spelen. Indien beide elftallen thuis spelen speelt het 2e elftal voorafgaande aan de wedstrijd van het 1e elftal.

 

  1. Trainingen

Alle selectiespelers zijn verplicht om de trainingen conform het door de trainers opgestelde rooster te volgen. (Het rooster wordt in overleg met team voetbal gemaakt) Daar waar dit om werk of studie structureel niet mogelijk is zal met deze speler in overleg met de trainer naar een alternatief gezocht worden. De speler dient hier zelf verantwoordelijkheid en initiatief in te nemen.

De trainingsavonden voor de selectie zijn vastgesteld op dinsdagavond en donderdagavond. In het begin van het seizoen zal er een extra trainingsavond worden aangewezen door de trainer in overleg met team voetbal.

Voor de overige seniorenteams en veteranenteams zal door team voetbal een trainingsschema worden opgesteld.

 

  1. Selectiecriteria

Samenstelling van het 1e en 2e elftal is de verantwoordelijkheid van de hoofdtrainer, de assistent- trainer, trainer van het tweede elftal en team voetbal. Het selecteren vindt plaats op basis van twee

 

 

criteria: kwaliteit en motivatie. Hierbij heeft de kwaliteit betrekking op technische, tactische, mentale en fysieke kwaliteiten evenals op trainingsintensiteit. Tevens is de samenhang en de samenstelling van het 1e en 2e elftal van belang.

Belangrijk aspect hierbij is de regionale uitstraling en binding. Bij nagenoeg gelijkwaardige kwaliteit is er een voorkeur voor eigen spelers, vervolgens spelers uit de regio en daarna overige beschikbare spelers.

Bij een gering kwaliteitsverschil zal ook een jeugdige (eigen)speler de voorkeur hebben boven een oudere speler (potentie). Het belang van de vereniging staat voorop. Indien een speler gedurende het seizoen voldoende progressie maakt, moet het mogelijk zijn om hem op een hoger niveau te laten trainen c.q. spelen.

Dit geldt ook voor talentvolle O19 en O17 spelers, die in overleg met team voetbal hiervoor in aanmerking komen. Echter, als de vooruitgang van een jeugdige speler het niveau van FC Almere ontstijgt en de speler kan op een hoger niveau elders voetballen dan zal de vereniging daartoe geen belemmeringen opwerpen.

 

  1. Wisselbeleid

Het wisselbeleid van het 1e en 2e elftal is heel eenvoudig, de beste spelers in de ogen van de trainers worden opgesteld. Bij terugkomst van een langdurige blessure en/of een disciplinaire schorsing (wangedrag) zullen de eerste wedstrijd(en) in een lager elftal gespeeld worden, om ritme op te doen. Indien 1e elftalspelers zonder legitieme reden en passende afzegging niet mee willen spelen met het 2e elftal zullen zij ook de eerstvolgende wedstrijd automatisch (disciplinaire schorsing) worden toegevoegd aan het 2e elftal. Totdat de speler een wedstrijd in het lagere elftal heeft gespeeld blijft de speler geschorst voor het spelen van wedstrijden in het 1e elftal.

De speler dient de volgende wedstrijd te spelen, eventueel in een lager elftal. Dan moet de speler ook daadwerkelijk spelen.

Voor de overige seniorenteams is het wenselijk dat elke speler evenredig deelneemt aan de wedstrijden. Dit houdt in dat eenieder nagenoeg even veel speelminuten krijgt.

 

  1. Basisafspraken zaterdagselectie

Wil een selectie goed functioneren, dan zullen een aantal basisafspraken moeten worden gemaakt, die door eenieder geaccepteerd en aanvaard dienen te worden. Deze afspraken zullen aan het begin van het seizoen door de hoofdtrainer in samenspraak met team voetbal worden opgesteld en uitgedeeld aan alle selectiespelers van de zaterdagselectie. Hierin zijn afspraken opgenomen welke kunnen afwijken van de basisafspraken. In deze gevallen gaan afspraken gemaakt door de hoofdtrainer in samenspraak met team voetbal voor op de onderstaande basisafspraken.

 

De basisafspraken zijn:

 

In overleg met de verzorger zal worden beslist hoe verder te gaan. Als je geblesseerd bent kom je op de trainingsavond op de normale tijd op de training om je te laten behandelen dan wel een hersteltraining te volgen. Dit doe je in overleg met verzorger en trainer. Adviezen van de verzorger dienen, ook door de trainer, strikt te worden nagekomen.

 

 

 

  1. Technische structuur

Voor het kunnen bewaken van een gerichte aanpak conform dit seniorenbeleid is het belangrijk om een aantal functies te benoemen en aan te geven wat de bijbehorende taken zijn die bij een functie horen. Vanwege mutaties bij de trainers is het lastig om de uniformiteit en continuïteit van technische structuur te bewaken. Hiervoor is centrale coördinatie van team voetbal van belang.

De taken & verantwoordelijkheden van onderstaande functies zijn opgenomen in de bijlagen

 

 

Bij een technische structuur behoort ook het vastleggen van overlegsituaties. Dit is van wezenlijk belang omdat anders de kans bestaat dat overlegsituaties worden uitgesteld c.q. niet doorgaan. In de eerste weken van een seizoen wordt er een vergaderschema opgesteld.

 

  1. Geschillen

Onderlinge meningsverschillen tussen spelers worden bij voorkeur in samenspraak met de hoofdtrainer en teammanager besproken en opgelost. Meningsverschillen tussen spelers en trainer/teammanager worden met team voetbal besproken. Problemen over

b.v. speelminuten en het opstellingsbeleid dienen met de trainer zelf besproken worden. Meningsverschillen tussen hoofdtrainer en teammanager worden, in bijzijn (indien gewenst) met team voetbal besproken. Meningsverschillen tussen trainer en team voetbal worden met het Bestuur besproken. In gevallen waarbij geen consensus wordt gekregen beslist het Bestuur van FC Almere. In alle gevallen geldt dat betrokkenen geen uitlatingen doen betreffende de geschillen in de media (met name social media).

 

  1. Vrijwilligerswerk

Naast de trainingen en wedstrijden heeft FC Almere een aantal nevenactiviteiten. Deze zijn vooral bedoeld voor de gezelligheid en club –en teambuilding. Hiervoor is bij deze activiteiten een vertegenwoordiging van de zaterdagselectie verreist/ gewenst (binding en uitstraling regio). De activiteiten zijn o.a.;

 

  1. Jaarplanning

Het jaarplan voor de senioren ziet er als volgt uit:

 

 

 1. DOORSTROMING JEUGDSPELERS

 

  1. Doelstelling doorstroming

Jeugdspelers die zich in de jeugd zodanig ontwikkelen dat ze in hun huidige team als uitgeleerd worden beschouwd, moeten nieuwe leerkansen worden aangeboden op een hoger niveau met meer weerstand.

Dit kan gebeuren op een ander moment dan normaal gesproken plaats zou vinden bij de overgang van de voetbalseizoenen. Dit zal binnen team voetbal besproken worden. Een talent mag niet in zijn ontwikkeling geremd worden. Het individuele belang van de speler gaat hier voor het teambelang. Doorstroming van jeugdspelers naar de seniorentak kunnen we bereiken door:

 

 

  1. Organisatie/voorwaarden doorstroming

Binnen team voetbal worden de selectieteams tweemaal per jaar geëvalueerd (winterstop en einde seizoen). Hierbij staat de vraag centraal, welke spelers dienen een elftal hoger te gaan spelen en welke een elftal lager. Dit betreft het 1e team, 2e team en O19. Wanneer een speler wordt genoemd die hogerop kan, volgt er een gesprek tussen de individuele speler (en eventueel ouders), hoofdtrainer, trainer van het bewuste team waar de speler in speelt en de commissie team voetbal. Hier wordt gesproken over de ambitie van de speler en zijn persoonlijke doelstelling.

De speler moet uiteindelijk zelf akkoord gaan met een tussentijdse overgang. De hoofdtrainer moet zich realiseren dat de doorstromende jeugdspeler extra aandacht behoeft, ongeacht de gevolgen voor de bestaande selectie. Met de speler die in een lager selectieteam ingedeeld wordt, zal een individueel gesprek worden aangegaan door de trainer, waarin de reden van deze beslissing helder en duidelijk met hem besproken zal worden. De trainer/leiders hebben een belangrijke taak bij het opvangen van teleurgestelde spelers.

 

 

 

  1. Overgang jeugdspelers naar senioren.

 

A: Spelers die in aanmerking kunnen komen voor de seniorenselectie.

Voor de winterstop moet bekend zijn welke spelers er geselecteerd zijn om na de winterstop deel te nemen aan een aantal selectietrainingen. Verantwoordelijk voor deze selectie is team voetbal.

Belangrijkste criterium hierbij is, dat betreffende jeugdspelers geacht worden over voldoende voetbalcapaciteiten te beschikken om in het nieuwe seizoen kans te maken om in de seniorenselectie opgenomen te worden. Om deze jeugdspelers (en desgewenst ouders) goed te informeren, wordt er in de winterstop een bijeenkomst met de betreffende spelers gehouden om de verdere procedure te bespreken. Hierbij zijn aanwezig:

 

 

 

De bedoeling van deze aanpak is om goed en tijdig te kunnen beoordelen welke spelers er in aanmerking komen om deel te nemen aan de voorbereiding van de selectie op het nieuwe seizoen. De technische commissie bepaalt wie dat zijn en maken dat bekend op de laatste trainingsavond van de selectie.

Tijdens de voorbereidingsperiode wordt definitief bepaald wie er in de selectie opgenomen worden. Spelers die het dan niet gered hebben worden ingedeeld in een van de andere seniorenteams.

 

 

B: Spelers die in aanmerking komen voor de overige seniorenteams

De spelers, die niet in aanmerking komen voor de selectieteams en wel overgaan naar de senioren krijgen voor 1 juni een uitnodiging voor een bijeenkomst.

Hierop worden die spelers geïnformeerd over indeling, afspraken, mogelijkheden training e.d. Hierbij zijn aanwezig:

 

 1. JEUGDSELECTIEBELEID

Iedereen is welkom bij FC Almere om te voetballen, uit de eigen gemeente of daarbuiten, jongens en meisjes. Iedereen die plezier heeft in voetballen kan lid worden bij FC Almere.

FC Almere onderscheidt selectieteams en breedtesport teams. Dit hoofdstuk richt zich met name op spelers die in aanmerking komen voor competitieve teams: de selectieteams.

Het geeft aan welke intentie we bij FC Almere met selectiespelers hebben en hoe we het individu centraal stellen. Dit plan is een basis om spelers uit de eigen jeugd door te laten stromen naar het eerste elftal. Vanaf de jeugd spelen de spelers in een zo hoog mogelijk team.

Van jongs af aan worden de spelers gevolgd in hun ontwikkeling en worden ze getraind door speciaal aangestelde trainers.

 

Deze missie zal een duidelijke en daadkrachtige aanpak vergen, waarbij medewerking van en samenwerking met verschillende partijen binnen de vereniging noodzakelijk is. Vanuit een duidelijke heldere doelstelling, welke staat omschreven in dit hoofdstuk over jeugdselectiebeleid, zal met een eerlijke en open organisatie gewerkt moeten worden aan een goed georganiseerde jeugdopleiding voor alle jeugdteams!

 

FC Almere heeft als doelstelling om alle 1ste jeugdselectie teams in het seizoen 2024-2025 op divisie- en minimaal hoofdklasse niveau te laten spelen. Daarnaast is het de bedoeling dat de 2e teams maximaal 1

 

 

klasse lager gaat spelen om aansluiting naar het 1e team te waarborgen. Hier zijn een aantal redenen voor:

 

 1. Een hoger niveau houdt ook in dat er sneller nieuwe leden aan zullen melden. Iedere goede voetballer of voetbalster wil graag bij FC Almere op niveau spelen
 2. Het feit dat de 2e teams maar maximaal 1 klasse lager spelen houdt daarnaast het niveau binnen de selecties hoog. Het is dan ook gemakkelijker voor selectiespelers die buiten het 1e team vallen om aan te sluiten.

 

Dit hoofdstuk over jeugdselectiebeleid geeft in hoofdlijnen aan wat er moet gebeuren. Er zullen duidelijke regels, afspraken en methodieken instaan. Op deze manier kunnen we komen tot de juiste combinatie van plezier en selectievoetbal bij FC Almere.

Uiteindelijk wil FC Almere na de zomer van 2024 alle selectieteams in de categorie O19, O18, O17, O16, O15, O14, O13, O12, O11, O10, O9, O8 op hoofdklasse of divisie niveau te laten spelen. De tweede teams van deze categorieën in dezelfde of maximaal één klasse onder de eerste teams laten uitkomen. Het uit eindelijke doel is zo hoog mogelijk te spelen. De 2e teams moeten aansluiting vinden zodat het gat tussen de 1e en 2e teams voor jeugdspelers te overbruggen is.

Bij 3 of meer teams in een categorie is het eerste team een selectieteam.

 

  1. Geen selectiespeler, of wel?

Voor recreatieve teams gaat het minder om de prestaties, meer om het plezier. Bij FC Almere worden juist ook deze teams goed getraind en begeleid. Enkele spelers in deze teams ontwikkelen zich mogelijk tot nieuwe selectiespelers. Zij worden gevolgd door de selectietrainers om hen mogelijk in een hoger team te plaatsen. Bij FC Almere is het streven dat een speler, tot en met O13 (2), niet twee jaar in hetzelfde team speelt. Voor deze kinderen (op ieder niveau) is het belangrijk dat ze aan het eind van het seizoen gevoelsmatig een stapje omhooggaan.

Hier moet in de selectie dus rekening mee worden gehouden. Bij hoge uitzondering, op basis van wangedrag of slechte inzet, kan een speler blijven zitten in een team of zelfs teruggeplaatst worden.

 

FC Almere gaat bouwen aan een eigen werkwijze voor voetbal met een daarbij horende trainingsopzet. Hierbinnen kunnen uiteraard alle standaard trainingen van de KNVB gebruikt worden. Op deze manier komt er een combinatie van wat FC Almere nastreeft en wat de KNVB allemaal aanbiedt. FC Almere gaat dit bereiken met ervaren en door FC Almere gekwalificeerde personen op de juiste plaats. Er zijn zes pijlers die FC Almere zal gaan hanteren om dit te realiseren. Hierbij is de pijler ontwikkeling onderverdeeld in 3 sub pijlers. Dat zijn:

 

 

  1. De zes pijlers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

belangrijk bij de speler/ster ook trainers dienen hieraan te voldoen. Het werkt dan namelijk als een sneeuwbaleffect. Gemotiveerde trainers geven het juiste voorbeeld.

 

 

 

  1. Wie maken de selecties?

De meeste ouders vinden dat hun kind wel voldoet aan de selectiekenmerken, en toch vinden we bij FC Almere dat niet iedereen in aanmerking komt. In tegendeel, het is uitzonderlijk om in een selectieteam te spelen, selecteren doen we niet willekeurig. Spelers worden in beeld gebracht door de hoofd jeugdopleiding, selectietrainers, team voetbal en coördinatoren, allen gekwalificeerde mensen, bepalen of een speler in aanmerking komt voor een selectieteam.

 

FC Almere maakt onderscheid tussen onderbouw en bovenbouw. Daarbij wordt er geen onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes. Allemaal zijn ze de onder- of bovenbouw.

Alle teams anders dan de selecties vallen onder de breedtesport. Meisjes en jongens zijn hierin gelijk in de onderbouw. Indien meisjes van de onderbouw, World-cup t/m o12, dat wensen kan in overleg met de trainers, coördinatoren en eventueel team voetbal gekozen worden om in een team te gaan sporten dat bestaat uit alleen meisjes. Bij meiden van de bovenbouw, 013 t/m senioren, is het wenselijk dat ze samen voetballen in een eigen team. Bij de meisjes worden er, indien mogelijk, ook selectieteams gemaakt. Zie hoofdstuk 7 Dames en Meiden voetbal.

 

De bovenbouw bestaat uit alle teams die vallen in de categorieën Jo13 t/m Jo19. De onderbouw bestaat uit de World-cup, Champions League en de Jo8 t/m Jo12. Er is hiervoor gekozen omdat er van de Jo13 op een heel veld 11 tegen 11 wordt gespeeld. In de onderbouw maken we onderscheid in Jo8 t/m Jo10 en Jo11 en Jo12. De teams die uitkomen in de Jo8 t/m Jo10 spelen op een kwart voetbalveld 6 tegen 6. De Jo11 en Jo12 spelen op een half voetbalveld 8 tegen 8.

 

De voorlopige selecties bovenbouw bestaan, indien mogelijk, uit 32 spelers zoals hieronder aangegeven. De voorlopige selecties onderbouw bestaan voor de Jo11 en Jo12 uit 20 spelers. De Jo8 t/m Jo10 uit 16 spelers. Indien er maar 1 selectieteam wordt gevormd in een bepaalde categorie dan halveert het aantal spelers.

De doelstelling is om voor 1 juli van ieder jaar duidelijk te communiceren hoe de selectieteams voor het aankomende voetbalseizoen eruit komen te zien. Dan zijn alle potentiële selectiespelers (sters) tijdig op de hoogte gebracht. Mocht het door omstandigheden zo zijn dat een selectie niet voor 1 juli bekend kan worden gemaakt dan zal dit tijdig door team voetbal of coördinator worden gecommuniceerd.

De definitieve selecties zullen kort voor aanvang van reguliere competities worden gedeeld!

Bij de selectieteams zijn de hoofd scouting, hoofdjeugdopleiding en selectietrainers verantwoordelijk voor het samenstellen van de selectieteams. Zij weten welke kwaliteiten er nodig zijn voor de manier van spelen die ze voor ogen hebben, ook de input van de overige trainers wordt hierin meegenomen. Het scoutingsteam is eindverantwoordelijk, waarbij Hoofd scouting zal bepalen.

Vanaf maart begint ook de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dat betekent dat de trainers overleg hebben met team voetbal en er al minimaal twee selectiewedstrijden of selectie avonden georganiseerd worden. Hierbij zal team voetbal aanwezig zijn om inzicht te krijgen in de spelers voor het nieuwe seizoen en daarmee op 1 lijn te komen met de selectietrainers. Voor 1 mei moeten alle kandidaat selectiespelers gezien zijn door team voetbal en selectietrainers.

 

 

In overleg met team voetbal, wedstrijdsecretariaat, coördinatoren, HJO en de trainers zal er z.s.m. na 1 mei een oefenprogramma beschikbaar worden gesteld wanneer trainers een oefenwedstrijd kunnen spelen.

Eind augustus is er een informatieavond voor alle selectietrainers en leiders. Begin september komt die er ook voor alle ouders en spelers.

 

  1. Scouts

Bij FC Almere lopen er verschillende interne en externe scouts rond. Interne scouts zijn mensen van FC Almere zelf, die de kwaliteiten van jeugdspelers in kaart brengen. Zij zullen talenten in een vroeg stadium in kaart moeten brengen. Wanneer dit niet gebeurt, bestaat het gevaar dat spelers te lang in een (te) laag team spelen. Hierdoor komt de ontwikkeling van een speler in gevaar.

Er lopen bij FC Almere ook externe scouts rond. Zij scouten voor diverse Betaald Voetbal Organisatie (BVO). Ook de KNVB heeft scouts rondlopen, die spelers scouten voor regionale jeugdselecties.

Externe scouts moeten zich van tevoren melden bij FC Almere.

Dit seizoen gaan we van start met de intensivering van de interne scouting. Interne scouting betekent dat er meerdere momenten door verschillende mensen wordt gekeken naar spelers die al bij FC Almere spelen. Zogenaamde interne scouts zullen het hele seizoen voornamelijk op zaterdagen, maar ook op trainingen langs het veld staan om spelers te beoordelen. Zij kunnen dit ongericht doen (alle spelers bekijken) of gericht doen (1 of 2 spelers in het bijzonder beoordelen). Dit doen zij zowel bij selectie als breedtesport teams. Van selectietrainers wordt verwacht dat zij hierin een rol spelen en op de hoogte zijn van de overige teams in hun leeftijdscategorie. Bijvoorbeeld: de trainer van Onder 17 (1) moet weten welke spelers in O17 (2), O15 (1, 2,) etc. voetballen.

De trainer van O15 (2) moet weten wie er rondloopt in (O15 (3/4 etc.) Ook coördinatoren hebben hier een rol in. Tenslotte moet het Hoofd Scouting en HJO een overall overzicht hebben van alle teams en alle spelers. Binnen een grote vereniging is het onmogelijk om bij alle teams veelvuldig te kijken, dus het Hoofd jeugdopleiding zal met name gericht kijken naar spelers en teams op basis van bevindingen van trainers, leiders, coördinatoren en overige scouts.

 

  1. Digitaal spelersvolgsysteem

Dit systeem maakt het mogelijk om de ontwikkeling van technische, tactische en fysieke vaardigheden bij te houden en digitaal op te slaan en te volgen. Trainers zullen met ondersteuning van het Hoofd jeugdopleiding, de coördinatoren, de interne scouts en selectietrainers de spelers beoordelen op hun technische, tactische en fysieke vaardigheden. Hiermee willen we de ontwikkeling van spelers beter in kaart brengen en de mogelijkheid bieden om deze gegevens met elkaar te delen. Dit is een hulpmiddel bij de interne scouting en het selectiebeleid. Bovendien kunnen coördinatoren, scouts en hoofd jeugdopleiding van individuele spelers scoutingsrapporten maken en deze ook met elkaar delen. Het speler volgsysteem stelt ons in staat om de ontwikkeling van de jeugdspelers door de jaren heen in de gaten te houden. Sommige spelers ontwikkelen zich erg vroeg, andere zijn juist laatbloeiers. Het is interessante informatie om te zien waar de ontwikkeling begint en waar deze stokt. Spelers die zich snel ontwikkelen, komen in aanmerking voor een hoger team.

Spelers die zich niet ontwikkelen, zitten misschien wel te laag ingedeeld. In overleg met de trainers beoordelen we de resultaten van het speler volgsysteem.

Daarnaast heeft het speler volgsysteem nog veel andere toepassingen. Zo kun je als trainer gemakkelijk de trainingsopkomst en de wedstrijdstatistieken bijhouden. Dat stelt je als trainer in staat om op basis van objectieve gegevens uitspraken te doen over spelers. Dit komt een transparante selectieprocedure zeker ten goede. De selectietrainers moeten halverwege december een rapport (zie bijlage) overleggen met daarin voorlopige rapportcijfers. Dit doen ze dan rond april nogmaals. Dit vormt de basis voor de selecties van het jaar erop. De rapportcijfers zijn in de vorm van Uitstekend (U), Goed (G), Voldoende (V), Matig (M), Onvoldoende (O). De selectiespelers/sters moeten voordat de trainer de rapporten doorneemt ook zelf aangeven wat zij denken voor beoordeling te krijgen. Met

 

 

andere woorden ze beoordelen zichzelf. De trainer vergelijkt dit en er kan over worden gesproken. Wat vinden beiden dat goed gaat en wat kan beter. Dit zal niet openbaar worden gemaakt of op websites gepubliceerd. Het vastleggen zal in overleg gaan met het secretariaat.

Het spelersvolgsysteem is voor zowel de selectiesport als breedtesport beschikbaar.

Het spelers volgsysteem is alleen mogelijk nadat ouders toestemming hebben gegeven.

 

  1. Leeftijd

Bij FC Almere selecteren we op kwaliteit en kijken we niet naar 1e of 2e jaars.

Als voorbeeld: Een speler uit de o13 heeft zich dusdanig ontwikkeld dat de speler een groei naar de o14 vroegtijdig zou kunnen maken dan zal FC Almere dit aanmoedigen.

De reden hiervoor is dat een speler die te veel kwaliteiten heeft voor een o13 elftal meer uitdaging zal krijgen in een o14 elftal.

Er wordt dus niet geselecteerd op leeftijd. Er wordt naast leeftijd vooral gekeken naar:

 

  1. Gedrag

Wanneer spelers zich in een seizoen gedragsmatig van een negatieve kant laten zien, dan moeten deze spelers niet in aanmerking komen voor een hoger team. Echter, we moeten ook een situatie voorkomen waarin alle ‘moeilijke’ jongens worden gedropt in de laagste teams. Moeilijk gedrag betekent dus ook niet dat een speler naar een lager team moet, maar wel dat een speler niet in aanmerking komt voor een hoger team. We willen negatief gedrag niet belonen. Een speler (en zijn ouders/verzorgers) zal hierover geïnformeerd worden door de trainer samen met de hoofd jeugdopleiding ten tijde van dit gedrag. Als na herhaaldelijke gesprekken/waarschuwingen geen verbetering ontstaat, kan besloten worden tot bovenstaande maatregel.

 

 

 

  1. Hoofd jeugdopleiding (HJO)

De hoofd jeugdopleidingen is eindverantwoordelijk voor sportieve en prestatieve resultaten van de selectieteams. En uiteindelijk voor de aanvoer van jeugdspelers naar het eerste elftal. Team voetbal bewaakt en geeft verdere richting aan het Technisch jeugdbeleid ook voor de breedtesport. Samen met het bestuur zorgt team voetbal voor de aanstelling van selectietrainers. Team voetbal overlegt met de hoofd jeugdopleidingen periodiek over de voortgang en ontwikkeling van de trainers. De hoofd jeugdopleidingen (i.s.m. coördinaten) draagt voldoende trainingsmateriaal/-voorbeelden aan (selectie)trainers. Het hoofd jeugdopleiding is samen met de selectietrainers en met de coördinatoren (alleen adviserend) eindverantwoordelijk voor de indeling van alle selectieteams. Tot slot verzorgt hij een optimale afstemming tussen de selectie- en breedtesporttrainers. Hij valt onder de verantwoordelijkheid van team voetbal.

 

  1. Selectietrainer

Het wensenlijstje voor een selectietrainer is gering, maar bepalend voor het succes van een selectieteam van FC Almere. Belangrijk is dat de trainer gevoetbald heeft op redelijk niveau en bij voorkeur een aantal jaren bij FC Almere. Het wenselijke opleidingsniveau is minimaal Trainer-Coach III/ (UEFA C). In dien een selectietrainer niet de opleiding trainer-Coach III/ UEFA C heeft dan moet de selectietrainer bereid zijn deze te volgen. De groep die de trainer traint, moet zich als collectief aantoonbaar ontwikkelen gaande het seizoen. Individuele spelers trainen met plezier en maken de groei door om de volgende stap naar een opvolgend selectieteam. Een selectietrainer valt onder de directe leiding van het Hoofd jeugdopleiding en rapporteert aan hem op periodieke basis. Hij neemt

 

 

actief deel aan periodiek overleg met overige selectietrainers en handelt op basis van dit Technisch jeugdplan. De 1e trainer van selectieteams is verantwoordelijk voor alle trainers binnen zijn of haar categorie. Zij overleggen wekelijks en stemmen trainingsvormen af. Alle trainers zullen een VOG moeten overleggen! Zonder VOG kan en mag een trainer niet deelnemen aan activiteiten georganiseerd door FC Almere. Hier vallen alle trainingen en wedstrijden ook onder.

De hoofdtrainer van een selectie is of een ervaren (meerdere jaren ervaring) of heeft een trainersdiploma op zak. Bij de Jo8 t/m Jo12 wil FC Almere ook werken met door FC Almere opgeleide trainers. Vanaf de Jo13 moet een selectie trainer minimaal 3 jaar ervaring of meer hebben en bij voorkeur een KNVB-trainingsdiploma. Eventueel kan de trainer ook in opleiding zijn. Team voetbal en Hoofd jeugdopleidingen heeft hierin een coachende taak.

De trainersstaf bestaat in ieder geval uit 1 hoofdtrainer en een assistent. Deze assistent is tevens de trainer die het 2e team bij wedstrijden zal begeleiden. Het 1e en 2e selectieteam van een categorie trainen samen (zelfde veld/zelfde tijd). Dit gebeurt 2 keer per week. De eerste training van de week is gezamenlijk. De tweede training van de week is wedstrijd gericht en dan zullen beide teams apart kunnen trainen. Dan wordt er ook duidelijk welke speler in welk team de wedstrijd op zaterdag zal gaan spelen. In de onderbouw zullen er steeds periodes van ongeveer 4 tot 6 weken worden gehanteerd voordat kinderen binnen de selectieteams worden gewisseld. Dit om onduidelijkheid en onrust bij de kinderen te voorkomen. Op deze manier zal iedereen scherp trainen en is niemand zeker van een basis plaats.

Naast het uitvoeren van de taak trainer verwacht FC Almere van al zijn trainers dat zij zich beschikbaar stellen voor het volgen van een opleiding om zichzelf als trainer verder te ontwikkelen. Hierdoor zal het plezier en prestatie van de leden van FC Almere omhooggaan. Ook wordt er verwacht dat trainers geregeld meewerken aan activiteiten buiten de eigen trainingen om hierbij valt te denken aan jeugddagen etc.

 

  1. Evaluatie selectietrainers

In de laatste twee weken van december/eerste twee weken van januari beginnen de gesprekken met de bij FC Almere werkzame selectietrainers. Er wordt dan inhoudelijk gekeken naar de werkzaamheden van het afgelopen half jaar. Verder wordt in gezamenlijk overleg gekeken naar de ambities en de interesse van de trainer en of de samenwerking kan worden voortgezet.

 

Als een trainer aangeeft te willen vertrekken, wordt direct gezocht naar een opvolger of een tijdelijke vervanger. FC Almere geeft, zoals eerder aangegeven, de voorkeur aan ervaren en/of gediplomeerde trainers. Die zijn bij voorkeur onafhankelijk maar dit is geen eis. FC Almere probeert waar het mogelijk is trainers te vervangen met zelf opgeleide trainers. Dit is een beslissing die wordt genomen door team voetbal als eindverantwoordelijke. De trainers moeten zich committeren aan het voetbaltechnische beleidsplan 2022 - 2026.

  1. Selectieprocedure

Evaluatiemoment voor de winterstop, medio november van ieder seizoen vindt een evaluatiemoment plaats. Er wordt dan geïnventariseerd welke spelers in aanmerking komen om mee te trainen met een hoger team. Tijdens het seizoen met spelers schuiven tussen teams wordt voorkomen. Maar wanneer de situatie erom vraagt (in uiterste gevallen) kan er besloten worden door de Hoofd Scouting en Hoofd jeugdopleiding in samenspraak met de trainers, om een speler een team terug te zetten, door te schuiven naar een hoger team of zelfs naar een hogere leeftijdscategorie. Uitgangspunt is dat spelers die op basis van kwaliteiten, inzet en gedrag, het verdienen om naar een hoger team te gaan, de kans ook daadwerkelijk krijgen om mee te trainen met een selectieteam. Uiteraard wordt dit wordt in overleg met speler en ouders/verzorgers besloten. Daarnaast is de kwaliteit van de input van coördinatoren en trainers erg belangrijk; zeker

 

 

voor trainers van lagere teams is het goed om op de hoogte te zijn van het niveau van de selectieteams. Het verschil tussen lagere en selectieteams is vaak groter dan trainers denken.

Om een goed advies te kunnen geven, moeten selectietrainers dus op de hoogte zijn van het niveau van (spelers van) lagere teams, maar andersom moeten trainers van lagere teams ook op de hoogte zijn van het niveau van (spelers van) de selectieteams. Selectiespelers zijn verplicht 1x a 2x per jaar iets terug doen voor de breedtesport. Denk aan wedstrijd fluiten, training, toernooi organiseren.

 

  1. Meetrainen met hoger team/leeftijdscategorie

Spelers die een kans verdienen om hogerop te komen, en dat zelf ook willen, trainen na de winterstop met een hoger team of leeftijdscategorie mee. In overleg kan dit 1 of 2 keer per week of 1 keer per 2 weken gebeuren. Zo kan een speler van O17 (2) bijvoorbeeld met O17 (1) of O19 (2) meetrainen. Trainers hebben aan het eind van de eerste seizoenshelft een goed beeld van de spelers die in potentie hogerop kunnen. Ze geven in november een advies over deze spelers. Hoofd Scouting en Hoofd jeugdopleiding zullen dit advies meenemen in het besluit welke spelers gaan meetrainen na de winterstop. De trainers hebben dus ook hier een adviserende stem. Bij twijfel zullen Hoofd scouting –en of het Hoofd jeugdopleiding de speler bekijken. Het meetrainen met een hoger team gebeurt in overleg met de trainer van het desbetreffende team, de speler en de ouders van de speler. In overleg kan besloten worden om de training als extra (derde)training in de week te doen, naast twee keer trainen met het eigen team, of er kan worden besloten om de training als vervangende training te doen, dus in plaats van een training met het eigen team. In bijzondere gevallen kan al eerder worden besloten om een speler mee te laten trainen met een hoger team of leeftijdscategorie. Trainers die merken dat een speler ver onder zijn niveau is ingedeeld, of wanneer een speler al in het hoogste team is ingedeeld maar onvoldoende weerstand krijgt tijdens trainingen en wedstrijden, geven dit aan bij de hoofd scouting en hoofd jeugdopleidingen. In overleg kan dan worden besloten deze speler al voor de winterstop mee te laten trainen met een hoger team.

 

 

  1. Communicatie naar spelers en ouders

Voor spelers, ouders en trainers moet duidelijk zijn wat de uitgangspunten zijn van het selectiebeleid bij FC Almere. Dit voetbaltechnisch beleidsplan is de basis van ons selectiebeleid. Bij vragen over de selectieprocedure kunnen spelers, ouders en trainers worden verwezen naar dit plan. Zijn er aanvullend nog vragen, dan kan contact worden opgenomen met coördinatoren, of het hoofd Jeugdopleiding. Communicatie na afloop van de selectieprocedure is evenzo belangrijk. Dit geldt met name voor spelers die na de winterstop zijn gaan meetrainen met een hoger team of leeftijdscategorie, en voor spelers die deel uitmaken van de selectieteams.

Het is essentieel dat er gecommuniceerd wordt door de trainer van het team waar zij voor spelen, welke spelers wel en welke niet deel uit maken van een team, en waarom hiervoor gekozen is.

Bijvoorbeeld:

Wanneer een speler van O17 (3) na de winterstop 1 keer per week met O17 (2) heeft meegetraind, maar door de trainer niet goed genoeg wordt bevonden om ook daadwerkelijk in O17 (2) te komen in het daaropvolgende seizoen, dan moet de HJO, trainer en Coördinator dit besluit toelichten aan de speler. Uiteraard moet dit op een positief-kritische manier worden gebracht. Een speler weet welke technische en tactische vaardigheden hij verder moet ontwikkelen, en waaraan hij dus kan gaan werken.

 

  1. Wisselbeleid

In de selectieteams t/m O13 hebben alle spelers evenveel recht op het spelen van wedstrijden. De trainer hanteert een evenwichtig wisselsysteem, zodat elke speler evenveel speeltijd krijgt. Vanaf de O14 selectieteams kan de trainer kiezen voor de ‘sterkste’ opstelling. Dit betekent dat alleen gewisseld wordt als de verwachting is dat het de teamprestatie ten goede komt. De

 

 

individuele ontplooiing maakt langzaam ruimte voor het teambelang. De trainer moet wel een redelijk sociaal wisselbeleid blijven voeren en geeft desgewenst toelichting op zijn wisselbeleid aan de speler(s). Er geldt in principe een 50%-regel. Alle spelers moeten in een seizoen minimaal 50% van de wedstrijden spelen. Voor jeugdspelers is het essentieel dat ze veel speelminuten maken, omdat zij zich daardoor optimaal kunnen ontwikkelen. Voor sommige spelers is dit niet haalbaar, omdat ze het niveau (nog) niet hebben, of fysiek dusdanig te kort komen dat het voor zo’n speler niet leuk is om met het eigen team mee te spelen. Dan moet er worden gezocht naar andere oplossingen. Deze speler kan dan bijvoorbeeld de ene week meespelen met een lager team, en de andere week gaat hij als wissel mee met z’n eigen team. Zodoende kan hij toch aan de 50% van de wedstrijden komen. Dit geldt natuurlijk niet voor de niet-selectieteams.

In deze teams moeten alle spelers (ongeveer) evenveel speeltijd krijgen. Behalve wanneer door blessures, ziekte, afwezigheid bij training of door gedragsmatige redenen er aanleiding voor is om iemand (veel) minder speeltijd te geven.

 

  1. Lenen van spelers van een ander team

Wanneer een team te weinig spelers heeft, bijvoorbeeld door blessures, schorsingen of afmeldingen, is het soms nodig om spelers van een ander team te ‘lenen’. Hier is vaak veel onduidelijkheid over en daardoor ook vaak veel irritatie. Daarom moet het duidelijk zijn welke procedure gevolgd moet worden. Wanneer er geen spelers beschikbaar zijn van hogere teams, worden spelers ‘geleend’ volgens het normale principe. Bijvoorbeeld: O17 (1) leent bij O17 (2), O17 (2) leent bij O17 (3) en O17

(3) leent bij O17 (4-5 etc.). Voor het lenen van spelers geldt een aantal regels.

Wanneer een speler nodig is voor de basis, dan kan de trainer van het hogere team aangeven welke speler hij op die positie wil opstellen en welke speler hij dus wil lenen van een lager elftal. Dit zal in veel gevallen de beste speler (voor de desbetreffende positie) zijn. Alleen in het geval van een blessure van deze speler of een andere bijzondere omstandigheid, kan de trainer van het lagere elftal dit weigeren. Wanneer de speler als wisselspeler meegaat, hoeft deze speler niet de beste speler (voor die positie) te zijn, maar mag het ook een andere speler zijn. De speler moet echter wel geschikt zijn om speelminuten te maken op een hoger niveau. Ten eerste voor de speler zelf: het is vervelend voor hem als hij veruit de minste is. En ten tweede voor het team: een te grote verzwakking betekent een grote kans op verlies. Dit moet in overleg tussen de trainers en/of HJO geregeld worden. De volgorde van belangrijkheid van wedstrijden is: (na)competitie, beker, training, oefenwedstrijd. Wanneer een team tegen degradatie of voor het kampioenschap speelt, dan heeft dit voorrang op een team dat nergens om speelt. In onderling overleg met het Hoofd jeugdopleiding, kan er dan zelfs toe worden besloten om spelers van een hoger team mee te laten spelen om degradatie te kunnen ontlopen of het kampioenschap (promotie) te behalen. In principe moet een geleende speler minimaal een helft spelen.

 

  1. Doorschuiven van spelers van hoger team naar lager team

Wanneer de situatie ontstaat dat een eerste selectieteam (bijv. O17-1) een fitte selectie heeft, dan kunnen er op zaterdag spelers met O17 (2) meespelen. Wanneer ook bij O17 (2) de hele selectie fit is, dan zal er geschoven moeten worden met spelers, omdat voor de optimale ontwikkeling van spelers natuurlijk wel speelminuten moeten worden gemaakt. Ook voor spelers die terugkomen van een blessure, is het vaak verstandig om eerst speelminuten te maken op een lagere wedstrijdintensiteit O17 (1)-spelers bijO17 (2), O17 (2)-spelers bij )17 (3) etc.

Normaal gesproken worden er maximaal 2 spelers doorgeschoven op zaterdag: O17 (1) naar O17 (2) en verder. Alleen wanneer er behoefte aan is van beide kanten (bijv. in geval van blessures bij O17

(2) kan er worden besloten om af toe 3 spelers door te schuiven. Voor de duidelijkheid: alleen wanneer deze spelers ook beschikbaar zijn.

Het door schuiven gaat altijd in goed onderling overleg met trainers onderling en e.v.t. HJO, het belangrijkste is om tijdig hierover te communiceren. De HJO zal samen met de hoofd coördinator de

 

 

penningmeester op de hoogte brengen wanneer een speler van een breedtesportteam wordt overgezet naar een selectieteam i.v.m. de verplichte selectiebijdrage. Andersom wordt dit ook doorgegeven.

 

  1. Keepers

Binnen de vereniging wordt gewerkt met keeperstrainers (senioren en jeugd). De meest geschikte leeftijd om met een specifieke keeperstraining te beginnen is rond het tiende levensjaar. Juist vanaf 6 jaar, als de meeste kinderen met voetballen beginnen, vertonen zij een enorme beweeglijkheid. Zou een jongen of meisje op die leeftijd alleen maar keepen, dan wordt juist die beweeglijkheid enorm ingedamd. Tussen 8 en 12 jaar leren kinderen makkelijk nieuwe bewegingen aan, vanaf 8-10 jaar zijn dat voetbalvaardigheden en van ongeveer 10-12 jaar de basistechnieken van het doel verdedigen.

Mocht men later alsnog stoppen met keepen kan men met deze werkwijze zonder problemen een positie in het veld als voetballer innemen. Daarom zouden spelers in de leeftijdsgroep tot en met O11 het beste wisselend als doelverdediger worden ingezet met als voordeel:

 

 

  1. Algemene afspraken rondom selectie jeugdteams.

Materiaal: Alle selectieteams krijgen van de materiaalbeheerder, indien aanwezig, voor aanvang van het seizoen trainingsmaterialen uitgereikt; ballen, hesjes, hoedjes en eventueel andere zaken. Deze blijven eigendom van de club en er moet voor worden getekend. De teamleiding (selectietrainer en Leider) is medeverantwoordelijk dat er fatsoenlijk met deze spullen wordt omgegaan. Aan het eind van het seizoen moet het weer compleet worden ingeleverd. Verlies of schade moet door de selectietrainer worden gemeld bij de materiaalbeheerder of coördinator van de categorie. Er zal voor elk selectieteam een locker beschikbaar zijn om de materialen in op te bergen.

Kleding: Alle selectieteams spelen in door FC Almere ter beschikking gestelde wedstrijdshirt. Vooraf aan het nieuwe seizoen zullen de trainers en de coördinatoren met alle ouders/verzorgers van de geselecteerde spelers/sters spreken over de gewenste kleding. Op deze manier is er vooraf helderheid over wat de wens is voor de selectieteams. Het is wenselijk dat alle selectiespelers beschikken over een trainingspak en een wedstrijd- en trainingstenue (shirt, broek, sokken) van het merk Hummel.

 

Locatie trainingen: De selectieteams trainen 2x per week op een kunstgrasveld. Te weten op maandag t/m Donderdag. Het trainingsschema zal worden gemaakt door team voetbal in samenwerking met alle coördinatoren en wedstrijdsecretaris.

 

 

Toernooi: De selectieteams zullen altijd deelnemen aan de eigen georganiseerde toernooien. Deze gaan voor toernooien bij een andere vereniging. (In overleg met de team voetbal zou hier eventueel vanaf mogen worden geweken).

 

Afmelden: Afzeggen voor trainingen of wedstrijden gaat altijd rechtstreeks naar de selectietrainer. Er wordt ‘afgezegd’ via de telefoon of Whatsapp. Vakanties of afwezigheid voor wedstrijddagen worden tijdig gemeld. Bij voorkeur 2 weken, maar minimaal 1 week van tevoren. Uitzonderingen zijn ziekte, familieomstandigheden of blessures. Afzeggen voor trainingen gebeurt minimaal 1 dag van tevoren, uitzonderingen zijn ziekte, blessures of familieomstandigheden. Blessures worden in eerste instantie opgevangen door de sportverzorger, Sportverzorging is alleen onder begeleiding van een volwassenen. Spelers kunnen, indien gewenst en in overleg met de ouders, zich ook wekelijks melden voor verzorging bij de sportverzorger. Uiteraard kunnen bij blessures eigen fysiotherapeuten worden ingeschakeld. De speler zal dan de trainer frequent op de hoogte houden over de voortgang van de blessure.

Selectiespelers JOM8-JOM11 kunnen op voetbalschoenen en in training-wedstrijdkleding naar trainingen/wedstrijden komen. JO12 en hoger komen in, indien aanwezig, trainingspak naar training en wedstrijden en kleden zich verder om in de kleedkamers.

 

Bij alle JO12 – JO19 selecties wordt douchen zeer aangeraden na zowel de trainingen als wedstrijden. Er wordt niet in wedstrijdkleding gedoucht. Badkleding of eigen boxershort is uiteraard toegestaan.

 

Een half uur na de training is iedereen vertrokken uit de kleedkamer. Die wordt schoon achtergelaten. De lichten zijn uit en de sleutel wordt door de laatste die uit de kleedkamer komt teruggelegd/gegeven aan degene waar ze de sleutel hebben opgehaald. De begeleiding van het team controleert dit en is verantwoordelijk dat dit ook gedaan wordt.

 

Voor gemengde teams is bij thuiswedstrijden aparte douchegelegenheid beschikbaar voor de dames/meisjes.

 

Indien een lid de club wil verlaten, moet er de mogelijkheid geboden worden om een exit-gesprek te houden. Deze keuze is aan de speler/ster en zijn/haar ouders. Indien dit gewenst is zal team voetbal het gesprek doen. FC Almere kan eventueel lering trekken uit deze feedback.

  1. Wedstrijd voorbereiding

Selectieteams houden een bespreking voor zowel oefen-, beker- als competitiewedstrijden. De trainer geeft uitleg over zaken als de opstelling, de wissels, het systeem, de tegenstander, de afspraken en de plannen voor de wedstrijd. Bij de bespreking zijn de telefoons uit!

 

Alle selectieteams teams JO13 t/m JO19 doen hun warming- up op de eenzelfde wijze.

 

 

 

Alle selectieteams teams van JOM8 t/m JOM12 bestaat de warming-up uit:

 

Keepers werken hun warming-up na de loop en rekoefeningen apart af. Daarna zullen ze onder begeleiding van een trainer of samen met wisselspelers individueel opwarmen. Hierna wordt, indien mogelijk, de keeper in afrondvorm verder opgewarmd door de in de basis startende aanvallers.

4.19 Afspraken rondom wedstrijden

Bij wedstrijden wordt de verplichte clubkleding gedragen. Spelers/sters komen in een trainingspak naar de wedstrijden. De selectiespelers/sters nemen ook altijd een rood trainings shirt mee. Allebei zijn terug te vinden op de website. Hoofdtrainers en selectietrainers dragen dezelfde clubkleding, zijnde in ieder geval de trainersjas en eventueel een trainingspak.

Bij thuiswedstrijden en uit wedstrijden wordt er in de groen zwarte clubkleding aangetreden, indien een tegenstander ook groen of zwart draagt (shirt) dan worden de reserve shirts (rood) gebruikt.

Op de bank zitten alleen trainers en eventueel begeleiders en wisselspelers. De spelers die geschorst zijn, moeten verplicht bij de wedstrijd aanwezig zijn als supporter. Dit geldt ook voor geblesseerde spelers indien dit mogelijk is qua beweging en beperkingen.

Ouders worden niet toegelaten in de kleedkamers met uitzondering van de kleedkamerouder. De kinderen JO11 en lager komen zoals eerder aangegeven aangekleed naar de wedstrijd en trainingen.

 

Bij rode kaarten veroorzaakt door een speler van FC Almere door het slaan/natrappen/spuwen/racistische uitlatingen of schelden van en naar een tegenstander/teamleiding/scheidrechter/publiek krijgt de betrokken speler een gesprek met de trainer en de coördinator of team voetbal. Er kan eventueel een schorsing opgelegd worden door het bestuur van FC Almere. Deze strafmaat staat los van de schorsing van de KNVB. Dat betekent dat bij een eventuele KNVB schorsing van drie duels, de ‘clubstraf’ dus gehandhaafd blijft. De strafmaat van de club kan wijzigen na een gesprek met de selectietrainer en de coördinator of technische commissie.

De technische commissie kan ook doen besluiten om de COR (commissie orde en respect) in te schakelen!

 

Ouders komen nooit binnen de lijnen op het veld (zowel tijdens de training als wedstrijd). Ook is er geen contact met de ouders en hun kind bedoel je tijdens trainingen of wedstrijden dit om ervoor te zorgen dat de spelers niet afgeleid zijn. De gevolgen van dit gedrag kunnen sancties opleveren. Er zal altijd eerst gewaarschuwd worden, maar indien dit geen verbetering geeft kunnen schorsingen opgelegd worden. Bij wedstrijden op een half veld of een kwart veld mogen ouders niet direct achter de goal op het veld staan, maar indien mogelijk achter het hek om de omheining. Het is ouders niet toegestaan om binnen de zijden van het veld te staan. (Middenlijn officieel wedstrijdveld bij Jo11 en Jo12 of tussen 2 kwartvelden Jo8 t/m Jo10 in)

 

Er bestaat altijd ruimte voor ouders om een gesprek aan te gaan over de gang van zaken met de betreffende selectietrainer, maar dit dient wel te gebeuren op een respectvolle manier. Dit gebeurt alleen op afspraak en in overleg met de selectietrainer. Indien een gesprek met de selectietrainer geen oplossing biedt, is een gesprek met de coördinator of technische commissie mogelijk. Daar zal in het beginsel de selectietrainer ook altijd bij zijn.

 

Weekdienst: Er wordt een weekdienst (corvee schema) ingevoerd bij de JO13 t/m JO19 teams. Twee spelers worden aangewezen en zijn die week verantwoordelijk voor de teamspullen bij de trainingen en wedstrijd. Zij helpen die week de begeleiding. Kleedkamers worden netjes achtergelaten door de teams, zowel na trainingen als bij uit en/of thuiswedstrijden.

 

 

Na de wedstrijd: Bij alle selectieteams geldt dat na de wedstrijd de selectietrainer een korte nabespreking doet. Daarin wordt indien nodig kort de wedstrijd besproken. Een langere nabespreking volgt, indien de trainer dit noodzakelijk acht op een trainingsavond.

 

Afgelastingen of dagen zonder wedstrijd: Alle selectieteams moeten de intentie hebben om bij afgelastingen of een voetbal vrij weekend, aanwezig te zijn voor andere activiteiten. Dit zal altijd in overleg zijn. Er kan een training, een toernooi of oefenwedstrijd georganiseerd worden. Daarnaast wordt van de selectietrainers verwacht dat zij, indien mogelijk, aanwezig zijn op promotiedagen die georganiseerd worden door FC Almere. Te denken valt aan promotiedagen, schoolinstuif, extra trainingen op een zondag of bij clinics voor trainers uit de breedtesport. Daarnaast kan er van de selectietrainers worden gevraagd om teams en trainers uit de breedtesport te trainen of bij te staan tijdens een training.

 

4.19 Jaarplanning Team voetbal:

Augustus:                             Start nieuwe seizoen

September:                         Bekendmaken definitieve selectieteams/ -spelers September:           Uitleg ouders en spelers nieuwe seizoen per categorie December:     Tussentijdse evaluatie

Februari:                               Voortgangsgesprekken trainers en assistent-trainers. Maart:               Start voorbereiding nieuwe seizoen

Mei:                                        Voorlopige selectieteams maken en oefenschema

 

Spelersevaluatie:

September:                         Eerste gesprek speler en ouder, wat wordt er verwacht.

December:                          Tweede gesprek speler en ouder, wat wordt er verwacht en waar is de speler nu

Mei:                                        Eind gesprek

 

In de spelers evaluatiegesprekken worden de volgende punten besproken:

 

 

 1. JEUGDBELEID BREEDTESPORT 1 Doelstelling:

De ambitie is om iedere speler op een gezonde, zinvolle en aantrekkelijke manier de mogelijkheid te bieden de voetbalsport bij FC Almere te kunnen laten uitoefenen. Voor de breedtesport geldt presteren naar vermogen en op maat, maar vooral spelvreugde. Een optimale prestatie, zowel individueel als per team, staat bij het recreatieve voetbal niet centraal. Dat betekent niet dat het bij het recreatieve voetbal alleen plezier in het voetbal centraal staat. Ook bij het recreatieve voetbal staat naast dat plezier de ontwikkeling als voetballer centraal. Ook recreatieve teams vinden het immers leuk als ze wedstrijden winnen en kampioen worden! Ook recreatieve teams krijgen training van goed willende ouders, maar waarbij het streven is die te laten geven door opgeleide trainers.

 

Randvoorwaarden vanuit FC Almere zijn dan ook:

 

 

We streven ernaar om elke speler een voetbalcarrière op maat aan te bieden van het laagste tot het hoogste niveau en voor alle leeftijdscategorieën.

Alle breedtesport teams zullen altijd deelnemen aan de eigen georganiseerde toernooien. Deze gaan voor toernooien bij een andere vereniging. (In overleg met de coördinator kan hiervan worden afgeweken).

 

  1. Geen selectiespeler, of wel?

Voor recreatieve teams gaat het minder om de prestaties, meer om het plezier. Bij FC Almere worden juist ook deze teams goed getraind en begeleid. Enkele spelers in deze teams ontwikkelen zich mogelijk tot nieuwe selectiespelers. Zij worden gevolgd door de selectietrainers en interne scouts om hen mogelijk in een hoger team te plaatsen.

 

  1. Niet selectie elftallen

Geen specifieke doelstelling maar niveau passend bij de capaciteiten van het betreffende elftal. Dit staat of valt met de kwaliteit van de spelersgroep en kan dus per seizoen verschillen.

Het plezier in de voetbalsport staat centraal. Teams zullen op niveau worden ingedeeld in diverse klassen. Elke speler moet op zijn niveau het voetbalspel kunnen beoefenen binnen FC Almere, waarbij continu plezier in het voetballen en het zich prettig voelen bij onze vereniging voorop staat. Elk lid wordt geacht minimaal 1x (van de 2x) te trainen op de beschikbare trainingsavonden in de week. Voorwaarde is dat er van vaste en brede teams (minimaal 16 spelers) sprake is. De leider(s) mogen spelend lid zijn (alleen bij de senioren). De grensrechter mag uit de wisselspelers gekozen worden.

 

 

  1. Wie maken de indelingen?

De meeste ouders vinden dat hun kind wel voldoet aan de selectiekenmerken. En toch vinden we bij FC Almere dat niet iedereen in aanmerking komt. In tegendeel, het is uitzonderlijk om in een Selectieteam te spelen. Selecteren doen we niet willekeurig. Interne en externe scouts brengen spelers in beeld, samen met Hoofd jeugdopleiding, selectietrainers, coördinator (adviserend), maken gezamenlijk de indeling. Scouting is eindverantwoordelijk.

 

  1. Scouting

Dit seizoen gaan we van start met de intensivering van de interne scouting. Interne scouting betekent dat er meerdere momenten door verschillende mensen wordt gekeken naar spelers die al bij FC Almere spelen. Zogenaamde interne scouts zullen het hele seizoen voornamelijk op zaterdagen langs het veld staan om spelers te beoordelen tijdens wedstrijden. Zij kunnen dit ongericht doen (alle spelers bekijken) of gericht doen (1 of 2 spelers in het bijzonder beoordelen). Dit doen zij zowel bij selectie als breedtesport teams.

 

  1. Teams bij elkaar houden

Zeker bij lagere pupillen-en juniorenteams bestaat vaak de wens om als team bij elkaar te blijven. Hier wordt altijd rekening mee gehouden. Dit geldt alleen voor breedtesport teams.

 

 

Spelers die individueel er bovenuit steken in deze teams behouden de mogelijkheid, wanneer ze dat zelf ook willen, naar een hoger te team te gaan. Door de wens bij elkaar te blijven, is het voor deze teams niet altijd mogelijk om door te stromen naar een hoger team, en zal soms zelfs een stapje terug moeten worden gedaan. Dit is een individuele wens van een compleet team en wordt per geval bekeken door de scouting en in overleg met de desbetreffende trainer.

 

  1. Trainingsstructuur

De recreatieteams krijgen indirect de trainingsmethode mee die bij de selectieteams als basis worden uitgevoerd. Aan de hand van de leeftijden is het belangrijk dat de trainers weten hoe een kind benaderd en getraind moet worden, dat komt uitgebreid naar voren gedurende de clinics.

HJO, coördinatoren en de selectie trainers met een Trainer-Coach III/ (UEFA C) hebben hier een belangrijke rol in.

 

  1. Wisselbeleid

In de breedtesportteams hebben alle spelers evenveel recht op het spelen van wedstrijden. De trainer hanteert een evenwichtig wisselsysteem, zodat elke speler evenveel speeltijd krijgt. Het is aan de trainer zelf of hij door wisselt of dat hij het halve wedstrijd wissel (per toerbeurt) hanteert.

 

  1. Lenen van spelers van een ander team

Wanneer een team te weinig spelers heeft, bijvoorbeeld door blessures, schorsingen of afmeldingen, is het soms nodig om spelers van een ander team te ‘lenen’. Hier is vaak veel onduidelijkheid over En daardoor ook vaak veel irritatie. Daarom moet het duidelijk zijn welke procedure gevolgd moet worden. Dit moet in overleg tussen de coördinatoren, trainers andere teams worden geregeld.

 

  1. Gedrag

Wanneer spelers zich in een seizoen gedragsmatig van een negatieve kant laten zien, dan moeten deze spelers niet in aanmerking komen voor een hoger team. Echter, we moeten ook een situatie voorkomen waarin alle ‘moeilijke’ jongens worden gedropt in de laagste teams. Moeilijk gedrag betekent dus ook niet dat een speler naar een lager team moet, maar wel dat een speler niet in aanmerking komt voor een hoger team. We willen negatief gedrag niet belonen. Een speler (en zijn ouders/verzorgers) zal hierover geïnformeerd worden door de trainer samen met de coördinator ten tijde van dit gedrag. Als na herhaaldelijke gesprekken/waarschuwingen geen verbetering ontstaat, kan besloten worden tot bovenstaande maatregel.

 

 

 1. DAMES EN MEIDEN VOETBAL

 

Het Dames en meisjes Voetbal zit in de lift. FC Almere heeft zich ten doel gesteld om de dames en meiden vereniging van Almere en Flevoland te worden. Dames en meisjes uit Almere en omgeving worden in de gelegenheid gesteld de voetbalsport op prestatief en recreatief niveau te beoefenen.

 

 

  1. Doelstellingen

Het dames en meiden voetbal is volwaardig onderdeel binnen de voetbalsport van FC Almere. Op dit moment hebben we veel jeugdteams die geheel bestaan uit meiden.

FC Almere streeft ernaar om snel door te groeien naar minimaal 3 teams (in elke leeftijdscategorie) in competitie verband te hebben. Waarbij de 1e teams selectieteams zijn en het 2e en 3e team Breedtesport. De meisjes/dames krijgen beschikking over dezelfde faciliteiten als jongens/heren,

 

 

selectieteams. Net als bij de selectieteams van de jeugd willen we een zo’n hoog mogelijk niveau nastreven.

De teams zullen altijd deelnemen aan de eigen georganiseerde toernooien. Deze gaan voor toernooien bij een andere vereniging. (In overleg met de coördinator kan hiervan af worden geweken.

 

De 1e teams moeten minimaal op het niveau 1e klasse gaan spelen. Om hier te komen moeten er faciliteiten gecreëerd worden (minimaal 2 x per week trainen).

 

Meisjes tot Onder 13 worden niet gedwongen om in een geheel meisjes team te spelen. FC Almere zal deze mogelijkheid wel bieden, maar ziet liever (net als de KNVB) dat er tot Onder 13 met jongens samen gespeeld wordt. Dit is beter voor hun ontwikkeling als voetbalster.

 

Hoe gaan we dit bereiken?

 

  1. Selectietrainer

Het wensenlijstje voor een selectietrainer is gering, maar bepalend voor het succes van een selectieteam van FC Almere. De trainers van respectievelijk de dames en meisjesteams zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van trainingen die gericht zijn op ontwikkeling en verbetering van de voetbalvaardigheden, waarbij dit voor de meisjesteams dient aan te sluiten op het voetbaltechnisch beleidsplan van FC Almere. Om het niveau van de trainingen voor de dames en meisjesteams wenselijk/aanvaardbaar niveau te brengen zijn capabele trainers nodig.

Belangrijk is dat de trainer gevoetbald heeft op redelijk niveau en bij voorkeur een aantal jaren bij FC Almere. Opleidingsniveau is minimaal Trainer-Coach III/ (UEFA C) is gewenst. De groep die de trainer traint, moet zich als collectief aantoonbaar ontwikkelen gaande het seizoen. Individuele speelsters trainen met plezier en maken de groei door om de volgende stap naar een opvolgend selectieteam. Een selectietrainer valt onder de directe leiding van het hoofd jeugdopleiding en rapporteert aan hem op periodieke basis. Hij neemt actief deel aan periodiek overleg met overige selectietrainers en handelt op basis van dit voetbaltechnisch beleidsplan. De 1e trainer van selectieteams is verantwoordelijk voor de 2e trainer. Zij overleggen wekelijks en stemmen trainingsvormen af.

 

 

 

  1. Indeling damesteams

Het 1e elftal wordt ingedeeld op sterkte (voetbaltechnische kwaliteit) en de overige speelsters zullen worden ingedeeld bij de overige elftalen. De indeling zal gemaakt worden, Hoofd Scouting, selectietrainer, HJO en team voetbal. Ook bij dames en meiden gaat gelden dat de 1e teams selectie zijn en de teams daaronder breedtesport. Doel is om te groeien naar 2 selectieteams per categorie.

 

 

  1. Indeling meisjes teams

In principe worden alle meisjes in de categorieën MO13 en hoger ingedeeld in meisjesteams, waarbij er gestreefd wordt naar indeling in competities voor meisjesteams. Bij een uitdrukkelijke wens van de speelster en/of ouder/verzorger om in een jongensteam te worden geplaatst, wordt dit verzoek beoordeeld en beantwoord door de Coördinator. Zoals eerder beschreven worden meisjes tot Onder 13 niet gedwongen om in een geheel meisjes team te spelen. FC Almere zal deze mogelijkheid wel bieden, maar ziet liever (net als de KNVB) dat er tot de onder 13 met jongens samen gespeeld wordt. Dit is beter voor hun ontwikkeling als voetbalster.

 

Voor de dames 1 en 2, MO19, MO17 en MO15 zal er geselecteerd worden waarbij het 1e team het selectieteam is. Selecteren en indeling gaat in overleg tussen de HJO Dames en meiden, Hoofdtrainer Dames 1, en selectietrainers plaatsvinden. Evaluatie van het indelingsbeleid zal plaats vinden in december. De selectieprocedure is gelijk aan die van de Jeugd.

Ruim voor de zomerstop moet duidelijk zijn welke spelers in een selectieteam spelen. Het streven is om vóór 31 mei de selectieteams definitief te maken.

Er kan pas geselecteerd worden vanaf minimaal 3 teams per categorie.

 

  1. Gewenst niveau Dames en meisjesteams

Naast de selectieteams is er veel ruimte voor de breedtesport. Het recreatieve karakter hiervoor is uitgangspunt en de indeling voor de competitie zal hierop moeten aansluiten; een passend niveau. Dit uitgangspunt zal jaarlijks opnieuw worden beoordeeld en zo nodig worden bijgesteld. Het is vooral van belang om het plezier te combineren met ontwikkeling van de voetbalvaardigheden. Dit vraagt om goede begeleiding en training (bij voorkeur is de trainer ook actief als begeleider/coach) en een gepaste indeling in de competitie

 

  1. Gedrag

Wanneer spelers zich in een seizoen gedragsmatig van een negatieve kant laten zien, dan moeten deze spelers niet in aanmerking komen voor een hoger team. Echter, we moeten ook een situatie voorkomen waarin alle ‘moeilijke’ meiden worden gedropt in de laagste teams. Moeilijk gedrag betekent dus ook niet dat een speler naar een lager team moet, maar wel dat een speler niet in aanmerking komt voor een hoger team. We willen negatief gedrag niet belonen. Een speler (en zijn ouders/verzorgers) zal hierover geïnformeerd worden door de trainer samen met de Coördinator ten tijde van dit gedrag. Als na herhaaldelijke gesprekken/waarschuwingen geen verbetering ontstaat, kan besloten worden tot bovenstaande maatregel.

 

 

Bijlage 1 – Vaardigheden spelers

Binnen FC Almere hebben wij bepaalde verwachtingen van spelers ongeacht of de speler uitkomt in de selectie-, breedte- en meidenteams. Een trainer dient tijdens zijn trainingen de volgende vaardigheden te laten passeren. Voor de breedtesport geldt wel dat een speler plezier in het voetbal moet behouden.

 

 

O8 teams kwart veld (jongens en meiden) Verplicht:

 

O9 teams kwart veld (jongens en meisjes) Verplicht:

 

O10 teams kwart veld (jongens en meisjes) Verplicht:

 

 

Indien mogelijk:

 

O11 en O12 teams half veld (jongens en meisjes) Verplicht:

Indien mogelijk:

 

O13 en O14 teams heel veld (jongens en meiden) Verplicht:

 

 

O15 t/m O19 teams heel veld (jongens en meiden) Verplicht:TECHNISCHE BELEIDPLAN VOETBAL - FC ALMERE 2022-2026 v1.2.pdf