Geheimhoudingsverklaring KNVB

Lidmaatschap/Privacy lidmaatschap/Geheimhoudingsverklaring KNVB

 

Geheimhoudingsverklaring

 

FC Almere  gaat zorgvuldig om met (persoons)gegevens en verwacht dat ook van diegenen die actief zijn binnen de vereniging. Daarom geldt voor hen een geheimhoudingsverklaring.

is als werknemer/vrijwilliger/bestuurslid/commissielid/actief bij FC Almere

Met het ondertekenen van deze verklaring verklaar ik, :

  1. dat ik geheimhouding in acht neem over alle bijzonderheden die ik bij mijn inzet voor de vereniging over de vereniging, haarleden en andere relaties van de vereniging te weten ben gekomen. Het is mij verboden deze informatie op welke manier dan ook met derden, direct of indirect, te delen;
  2. dat het hierbij gaat om informatie waarvan ik het vertrouwelijke karakter ken of redelijkerwijs kan vermoeden. Dit geldt in elk geval, maar niet uitsluitend, voor persoonsgegevens;

 

  1. dat deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens als na afloop van mijn inzet voor de vereniging;

 

  1. dat ik bij het einde van mijn actieve inzet voor de vereniging alle eigendommen, correspondentie, aantekeningen, tekeningen, (elektronische) informatiedragers en andere zaken die betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging inlever bij het bestuur van de vereniging. Ook alle (digitale) gegevens die betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging draag ik op dat moment over aan het bestuur van de vereniging. Na overdracht verwijder ik deze gegevens definitief en niet –traceerbaar;

 

  1. dat bij overtreding van deze verklaring tijdens mijn inzet voor de vereniging, de vereniging mijn inzet met onmiddellijke ingang mag beëindigen;

 

  1. dat als ik de verplichtingen uit deze verklaring niet volledig nakom, ik begrijp dat de vereniging passende maatregelen zal treffen.

 

Naam: ….…………………………………………………………….           Handtekening: ….……………………………………………

Datum: ….…………………………………………………………….                                                                                

LET OP: Als ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar moet deze verklaring ook door een ouder of voogd ondertekend te worden.

 

Naam ouder/voogd                   ….……………………………………………………………………………………………………………

 

Handtekening ouder/voogd       ….……………………………………………………………………………………………………………