Sociaal Hygiënische bepalingen

Clubinfo/Beleidszaken en reglementen/Kantinereglement/Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4 Aanwezigheid

Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken is er al- tijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft ge- volgd.Artikel 5 Huis- en gedragsregels
Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoor-
beeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine zelf of op het terras.
Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie en personen die fungeren
als chauffeur bij het vervoer van spelers.
Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
Leidinggevenden en barvrijwilligers ( in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen
alcohol gedurende hun bardienst.
Prijsacties die het gebruikt van alcohol stimuleren zijn in de kantine niet toegestaan. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije
drank gepromoot.
Personen die agressie en normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Artikel 6 Openingstijden en schenktijden
De openingstijden van de kantine zijn:
Maandag: 18.00 uur – 23.00 uur
Dinsdag: 18.00 uur – 23.00 uur
Woensdag: 18.00 uur – 23.00 uur
Donderdag: 18.00 uur – 23.00 uur
Vrijdag: 18.00 uur – 23.00 uur
Zaterdag: 08.30 uur – 18.00 uur
Zondag: 08.30 uur – 18.00 uur

Op de volgende tijden wordt alcohol geschonken: Elke dag na 12.00 uur zwak alcoholisch
Elke dag na 16.00 uur zwak alcoholisch en gedestilleerd.
Als tijdens de schenktijden van de kantine 25% of meer van de aanwezigen jonger is dan
18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken.


Artikel 7 Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholgebruik
Voor barvrijwilligers.
Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:
Barvrijwilligers: zijn tenminste 18 jaar oud, hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevold, staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd, en zijn betrokken bij de vereniging als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarigeverenigingsleden).
Een instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers wordt gegeven door een ter zake deskundige en bestaat minimaal uit een voorlichting van 2 uur.


Artikel 8 Voorlichting
Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid 1, 2 en 3) huis- en gedragsregels en paracommerciebepalingen worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.
Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcohol- gebruik.
Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor alcohol- houdende dranken.

Artikel 9 Handhaving, klachtenprocedure en sancties
Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van de sanctie-
bevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifi- eert de klacht, hoort zo nodig klager en treft bij gegrond bevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
Eenieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet in- dienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren.