Huishoudelijk reglement 2021

Clubinfo/Beleidszaken en reglementen/Huishoudelijk reglement 2021

inhoudsopgave

Artikel I. Algemene bepalingen 3

Artikel II. Leden 3

Artikel III. Leden van verdienste en ereleden 4

Artikel IV. Donateurs 4

Artikel V. Lidmaatschap. (zie ook artikel II en VI van de statuten) 4

Artikel VI. Contributie 5

Artikel VII. Sponsors 7

Artikel VIII. Rechten en plichten 7

Artikel IX. Gebruik accommodatie en faciliteiten 8

Artikel X. Gedrag 9

Artikel XI. Vrijwilligersbeleid 10

Artikel XII. Straffen/sancties 10

Artikel XIII. Clubtenue 11

Artikel XIV. Bestuur 12

Artikel XV. Commissies 15

Artikel XVI. Bestuursverkiezing 18

Artikel XVII. Representatie 18

Artikel XVIII. Wijzigingen van het huishoudelijke reglement 19

Artikel XIX. Slotbepalingen 19                                                             

 

 

 

                       

Artikel I.           Algemene bepalingen

Sectie 1.01       De vereniging genaamd Football Club Almere, hierna te noemen “de vereniging” is
bij notariële akte opgericht op 9 april 2008 te Almere en is gevestigd op Sportpark de Marken 8 te Almere.

Sectie 1.02       Het huishoudelijke reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging. Het huishoudelijke reglement beschrijft op welke wijze de organisatie van de vereniging is ingericht. Daarnaast fungeert het huishoudelijke reglement als set van normen en waarden welke binnen de vereniging gehanteerd wordt.

Sectie 1.03       De leden zijn gehouden:

(a)        De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de Ledenraad of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;

(b)        de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een orgaan van de KNVB, alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;

(c)        De belangen van de vereniging niet te schaden.


Artikel II.          Leden

De vereniging bestaat uit:

Sectie 2.01       Leden voetbal:

(a)        jeugdleden zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt;
(c)         senioren zijn leden van achttien jaar en ouder;
(d)        veteranen zijn leden van vijfendertig jaar en ouder;
De leeftijdsindeling is conform de regeling van de KNVB op basis van leeftijd op 1  januari ...       

Sectie 2.02       niet spelende leden;

(a)        vrijwilligers, trainers, bestuursleden etc.

(b)        leden die uitsluitend trainen, maar niet spelen.

Sectie 2.03       donateurs.
           
(a)        Mensen en/of bedrijven die gelden en/of materiaal sponsoren voor de vereniging.

 

Artikel III. Leden van verdienste en ereleden

Sectie 3.01       Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten tegenover de vereniging op voordracht van het Bestuur als zodanig door de Ledenraad met tenminste 4/5 der uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Leden van verdienste hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden.

Sectie 3.02       Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich tegenover de vereniging in buitengewone mate verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het Bestuur als zodanig door de Ledenraad met tenminste 4/5 der geldige stemmen zijn benoemd. Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben wel alle rechten van de leden. Het erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel erevoorzitter is verleend.

Sectie 3.03       Degene die zich als voorzitter op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de Ledenraad met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.

Sectie 3.04       Naast de onderscheidingen die er zijn vanuit de vereniging, zijn er ook nog onderscheidingen van de sportbonden. Criteria voor deze onderscheidingen vallen onder de regels van de sportbonden.

Artikel IV. Donateurs

Sectie 4.01       De vereniging kent naast leden ook donateurs. Donateurs zijn natuurlijke- of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.

(a)        Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.

(b)        De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

(c)        Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

 

 

Artikel V. Lidmaatschap. (zie ook artikel II en VI van de statuten)

Sectie 5.01       Aanmelding als lid geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van het (digitale) aanmeldingsformulier.

Sectie 5.02       Voor jeugdleden dient het aanmeldingsformulier medeondertekend te worden door één van de ouders of één van de wettelijke vertegenwoordigers.

Sectie 5.03       Ouders van jeugdleden worden voor de inschrijving gewezen op het op de site vermelde Beleidsplan en worden geacht dat te onderschrijven.

Sectie 5.04       Het bestuur kan vorderen dat de in het aanmeldingsformulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.

Sectie 5.05       De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.

Sectie 5.06       Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit van het bestuur.

Sectie 5.07       Het bestuur kan eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren. Indien het niet toegelaten lid dit verzoekt, zal de afwijzende beslissing aan de Ledenraad worden voorgelegd.

Sectie 5.08       Een lidmaatschap kan op ieder moment ingaan en loopt tot 1 juli van het daarop volgende jaar en wordt vervolgens ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Sectie 5.09       Beëindiging van het lidmaatschap door (schriftelijke) opzegging door het lid dient te lopen via de ledenadministratie. Kosteloos opzeggen kan voor 30 mei van het lopende seizoen. Tussen 1 juni en 1 augustus wordt er bij opzegging € 30,00 opzeggingskosten in rekening gebracht welke meteen voldaan dienen te worden. Na 1 augustus is het lid de volledige contributie verschuldigd

Sectie 5.10       De ledenadministratie draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.

Artikel VI. Contributie

Sectie 6.01       Vanaf de datum van ingang van een lidmaatschap dient de contributie te worden betaald.

Sectie 6.02       Voor het innen van contributie kan de vereniging gebruik maken van een derden partij, welke is gespecialiseerd in het innen en verwerken van contributiegelden.

Sectie 6.03       Indien het Bestuur besluit van een derde partij gebruik te maken, worden de gegevens van deze derde partij gepubliceerd op de website van de vereniging.

Sectie 6.04       In beginsel dient het volledige jaarbedrag aan contributie voor aanvang van het seizoen in rekening gebracht. De contributie dient bij voorkeur middels een (elektronische) bankoverschrijving te worden voldaan. De betaling van de contributie dient uiterlijk op 15 juni door de vereniging te zijn ontvangen.

Sectie 6.05       Als het volledige jaarbedrag aan contributie voor 15 juni voorafgaande aan het contributiejaar op het IBAN van de vereniging staat, zijn geen kosten voor administratieve afhandeling verschuldigd.

Sectie 6.06       De vereniging biedt structureel de mogelijkheid de contributie termijnen te voldoen, mits de aanvraag hiervoor binnen 1 maand na factuurdatum wordt gedaan. Voor deze termijnbetaling zijn kosten voor administratieve afhandeling verschuldigd.

Sectie 6.07       Voor het seizoen 2021-2022 bedragen deze kosten voor administratieve behandeling € 2,50 per afgesproken termijn. De kosten voor administratieve afhandeling bij termijnbetaling worden jaarlijks gepubliceerd op de website van de vereniging.

Sectie 6.08       Zolang het lid aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, hetzij door betaling in 1 (één) maal of hetzij door betaling in termijnen, kan het lid beschikken over alle rechten die met het lidmaatschap samenhangen. Bij het niet nakomen of in gebreke blijven van een betalingsverplichting worden alle rechten die met het lidmaatschap samenhangen per direct opgeschort. Het lid kan niet deelnemen aan trainingen, wedstrijden, andere verenigingsactiviteiten en heeft geen stemrecht.

Sectie 6.09       Bij het niet nakomen van een betalingsverplichting en de vereniging gebruik maakt van een derde partij voor het innen van de contributie, zal een lid door die derde partij worden benaderd om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Kosten die voortvloeien uit de contacten met die derde partij, om het lid aan zijn betalingsverplichtingen te houden, zijn voor rekening van het lid en kunnen nimmer worden verhaald op de vereniging. Uitsluitend deze derde partij onderhoudt de contacten met het lid over de betalingsachterstand of het in gebreke blijven.

Sectie 6.10       Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen wordt aangegaan, wordt de verschuldigde contributie pro rato berekend. De voor de rest van het seizoen verschuldigde contributie dient bij inschrijving direct te worden voldaan.

 

 

Sectie 6.11       Bij het vaststellen van de contributie voor het daarop volgende seizoen wordt rekening gehouden met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, zoals dit door het CBS jaarlijks wordt bekendgemaakt. Tenzij de Ledenraad uitdrukkelijk anders beslist, wordt de contributie jaarlijks met dit prijsindexcijfer verhoogd.

Artikel VII. Sponsors

Sectie 7.01       Sponsors zijn natuurlijke of rechtspersonen die de vereniging ondersteunen met geldelijke en/of materiële bijdragen.

Sectie 7.02       Het bestuur stelt, in samenspraak met de sponsorcommissie, richtlijnen op voor het aangaan van sponsorcontracten.

Sectie 7.03       Het bestuur bepaalt op welke wijze de ter beschikking gestelde sponsorbedragen voor de vereniging worden aangewend.

Sectie 7.04       De sponsorcommissie en het bestuur kunnen een overeenkomst met sponsors aangaan. Maar een sponsorovereenkomst is alleen geldig indien dit is ondertekend door 2 personen van het dagelijks bestuur.

Artikel VIII. Rechten en plichten

Sectie 8.01       Leden, sponsors en donateurs, inclusief hun partners en minderjarige kinderen, hebben vrije toegang tot het sportcomplex, voor zover het bestuur niet anders bepaalt.

Sectie 8.02       Spelende leden hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden voor een desbetreffend team.

Sectie 8.03       Leden vanaf 18 jaar hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de algemene ledenvergaderingen, indien zo een vergadering door de Ledenraad wordt uitgeschreven.

Sectie 8.04       Leden hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken en het resultaat te berichten aan het desbetreffende lid.

Sectie 8.05       Leden en donateurs hebben de verplichting de ledenadministratie in kennis te stellen van de verandering van hun adres.

Sectie 8.06       Leden en donateurs hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.

Sectie 8.07       Bij toetreding als lid hebben leden het recht erop gewezen te worden van het bestaan van de staturen en het HHR. Inclusief verwijzing naar de website.

Sectie 8.08       Leden, donateurs, sponsors en bezoekers van het sportcomplex hebben de plicht tot naleving van de statuten en het huishoudelijke reglement van de vereniging.

Sectie 8.09       Leden van achttien jaar en ouder leveren een bijdrage aan het goed functioneren van de vereniging door middel van het vervullen van een vrijwilligersdienst. Het betreft diensten op het gebied van onderhoud, het verrichten van kantinediensten, schoonmaakwerkzaamheden en het (bege)leiden van wedstrijden en/of trainingen en/of diensten, waar het bestuur om verzoekt.

Sectie 8.10       Leden van dertien tot en met zeventien jaar worden geacht een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de vereniging door middel van het vervullen van een vrijwilligersdienst. Het betreft diensten op het gebied van assistentie bij pupillenwedstrijden, toernooien, jeugdactiviteiten en onderhoud.

Sectie 8.11       Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van leden tot en met twaalf jaar worden geacht een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de vereniging door middel van het vervullen van een vrijwilligersdienst. Het betreft diensten op het gebied van begeleiding van activiteiten en het verrichten van kantinediensten enz.

Sectie 8.12       Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden zijn verplicht zelf zorg te dragen voor het vervoer van hun kind(eren) van en naar wedstrijden en/of trainingen.

Artikel IX. Gebruik accommodatie en faciliteiten

Sectie 9.01       Elk lid verplicht zich, ieder voor zijn kunnen, de gebouwen, materialen en installaties van de vereniging in goede staat te houden of te brengen, dit in overleg met het bestuur.

Sectie 9.02       Toerekenbare schade aan gebouwen, materialen en installaties van de vereniging wordt door of voor rekening van de veroorzaker hersteld. Blijft de veroorzaker in gebreke, dan zal het bestuur de schade laten herstellen en de kosten verhalen op de veroorzaker.

Sectie 9.03       Elk geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de desbetreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

Sectie 9.04       Elk lid is gehouden om de ter beschikking gestelde materialen te gebruiken zoals een goed lid betaamt. De teamleiding en trainers zien erop toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Sectie 9.05       Materialen dienen door de leden na gebruik te worden opgeruimd. De teamleiding en trainers zien erop toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Sectie 9.06       Na het gebruik van de kleedkamers is elk team verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van deze ruimtes. De teamleiding en trainers zien erop toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Sectie 9.07       Consumpties in de kantine worden bij voorkeur per pinbetaling afgerekend, maar contant kan ook indien gepast.

Sectie 9.08       Het bestuur is bevoegd voor één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, gedurende bepaalde tijden, beperkingen op te leggen aan de verkoop van alcoholhoudende drank.

Sectie 9.09       De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden op de accommodatie, inclusief de aanpalende parkeerplaats, aanwezig.

Sectie 9.10       De accommodatie is tijdens door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden en bezoekers toegankelijk.

Sectie 9.11       Het bestuur is bevoegd om de accommodatie van de vereniging voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdig mededeling aan de leden, en indien van toepassing aan de Gemeente.

Artikel X. Gedrag

Sectie 10.01     De indeling van de spelende leden over verschillende teams geschiedt onder verantwoording van de Technische Commissie na voorafgaand overleg met de teamleiding De leden worden hiervan tijdig in kennis gesteld.

Sectie 10.02     Bij verhindering dient een speler zich minimaal vierentwintig uur voor aanvang van de wedstrijd, met opgaaf van redenen, af te melden bij desbetreffende teamleider en/of aanvoerder. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden

Sectie 10.03     Een afmelding voor een training dient te geschieden volgens een procedure die hiertoe in onderling overleg, tussen het betreffende team, teambegeleider en trainer, is opgesteld.

Sectie 10.04     Sancties naar aanleiding van overtredingen van de secties 2 en 3 van dit artikel, worden opgelegd door de teamleiding in overleg met de Technische Commissie.

Sectie 10.05     Bij wedstrijden zal ieder team vergezeld zijn van een leider. De leider is de eerst verantwoordelijke voor alles wat er rond de wedstrijd gebeurt en rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur.

Sectie 10.06     De spelers van een team zijn gehouden tijdens de wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en leider.

Sectie 10.07     Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere verenigingen of personen georganiseerde wedstrijden.

Sectie 10.08     De behaalde prijzen, kampioenstitels of premies, door teams die de vereniging op enigerlei wijze vertegenwoordigen, komen aan de vereniging toe. Het team kan het bestuur verzoeken anders te handelen.

Sectie 10.09     Het in het bezit hebben van (licht) alcoholhoudende dranken door personen jonger dan achttien (18) jaar is verboden

Sectie 10.10     De verkoop van (licht) alcoholhoudende drank in de kantine is, conform de geldende wetgeving, verboden aan personen beneden de achttien (18) jaar.

Sectie 10.11     Het drinken van licht alcoholhoudende drank op de accommodatie van de vereniging, is voor leden beneden de achttien (18) jaar verboden.

Sectie 10.12     Een bestuurslid, een door het bestuur daartoe aangewezen functionaris en/of het barpersoneel, is bevoegd een potentiële koper van (licht) alcoholhoudende dranken te vragen zich te legitimeren, teneinde vast te stellen of de potentiële koper voldoet aan de door de wet gestelde leeftijdseisen.

Sectie 10.13     Indien het gedrag daartoe aanleiding geeft kan een persoon het kopen en drinken van alcoholische drank worden ontzegd door een bestuurslid of een lid dat verantwoordelijk is voor de verstrekking van consumpties.

Sectie 10.14     Het schenken van (licht) alcoholhoudende drank zal tot twaalf uur ’s middags niet plaatsvinden. Het bestuur of een lid dat verantwoordelijk is voor de verstrekking van consumpties kan in voorkomende situaties hierover anders beslissen.

Sectie 10.15     Het is niemand toegestaan zelf (sterk) alcoholische consumpties mee te brengen naar FC Almere. Tevens is het niemand toegestaan zelf, of door wie dan ook, meegebrachte (sterk) alcoholische consumpties te nuttigen bij FC Almere.

Sectie 10.16     Roken binnen de gebouwen van het gehele complex is niet toegestaan.

Sectie 10.17     Het in het bezit hebben dan wel gebruik van (soft)drugs in welke vorm dan ook is op onze accommodatie verboden.

Sectie 10.18     Ontoelaatbaar gedrag als, discriminatie, racisme, iedere vorm van ongewenste (seksuele) intimidatie, onheuse bejegening, onderdrukking, vernieling of andere negatieve omgevings- en/of negatieve sfeer bepalende factoren is onder geen voorwaarde toegestaan en dienen terstond te worden gemeld bij het bestuur of een door het bestuur aangewezen bevoegd functionaris. Indien gewenst kan de melding ook plaatsvinden aan de door het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon.

Sectie 10.19     Op aanwijsbare overtredingen volgens sectie 17, hiervoor, zal afhankelijk van de aard en de zwaarte van de overtreding het bestuur de overtreding voorleggen aan de KNVB, dan wel aangifte doen bij de politie of de officier van justitie

Artikel XI. Vrijwilligersbeleid

Sectie 11.01     De vereniging kent een actief vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers worden opgenomen in de ledenadministratie en als niet spelend lid aangemeld bij de KNVB. De lidmaatschapskosten daartoe worden in beginsel gedragen door de vereniging.

Sectie 11.02     Voorafgaand aan de vrijwilligerstaken wordt de vrijwilliger op de hoogte gebracht van de gedragsregels die gelden voor alle kaderleden, trainers, coaches en begeleiders en dient men een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

Sectie 11.03     De vrijwilliger overhandigt binnen veertien (14) dagen na het intakegesprek een VOG niet ouder dan twee (2) maanden aan de daartoe aangestelde functionaris. De vereniging neemt het initiatief tot het aanvragen van de VOG middels een elektronische aanvraag. Indien de vrijwilliger binnen de gestelde termijn geen VOG kan overleggen meldt de vrijwilliger dit onverwijld aan de daartoe aangestelde functionaris binnen de vereniging.

Sectie 11.04     Ook op vrijwilligers is het tuchtrecht van de KNVB van toepassing.

Artikel XII. Straffen/sancties

Sectie 12.01     Straffen opgelegd door een sportbond, waaronder begrepen die straffen ten gevolge van een sanctie, dienen door de leden zelf te worden betaald.

Sectie 12.02     Een lid dat door zijn/haar gedrag als toeschouwer verantwoordelijk is voor een door de sportbonden opgelegde geldstraf aan de vereniging, is verplicht deze boete aan de vereniging terug te betalen.

Sectie 12.03     Bij het niet voldoen aan de verplichtingen bedoeld in sectie 1 en 2 van dit artikel, volgt een schorsing van het lidmaatschap tot en met de dag waarop aan de verplichting is voldaan. Blijft een lid in gebreke dan volgt automatisch na een kalendermaand uitschrijving als lid. Opnieuw inschrijven is pas dan mogelijk na een betaling van de boete, vermeerderd met € 25,-- administratiekosten.

Sectie 12.04     Eventueel te maken incasso en overige (buiten-)gerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van het betreffende lid en eventueel gemaakte incassokosten.

Sectie 12.05     Ook na uitschrijving uit het ledenbestand van de vereniging blijft de vordering onverminderd voort bestaan, totdat de vordering in zijn geheel is voldaan

Sectie 12.06     Als een niet-lid door zijn of haar gedrag verantwoordelijk is voor een door de sportbonden opgelegde geldstraf aan de vereniging, zal het bestuur alle haar ten diensten staande rechtsmiddelen aanwenden om de boete te verhalen.

Sectie 12.07     Het bestuur van de vereniging, is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, een straf op te leggen aan leden van de vereniging in welke hoedanigheid dan ook, eventueel naast de door de sportbonden opgelegde straf.

Sectie 12.08     Het bestuur van de vereniging, is bevoegd om straffen op te leggen aan leden, ook al nemen zij niet actief deel aan een wedstrijd, zodra de belangen van de vereniging worden geschaad in de meest algemene zin des woords.

Sectie 12.09     De door het bestuur van de vereniging aan een lid opgelegde straf zal bij voorkeur bestaan uit een taakstraf die de vereniging ten goede komt.

Artikel XIII. Clubtenue

Sectie 13.01     Het clubtenue van de vereniging bestaat uit een groen (hummel groen) shirt voorzien van standaard clublogo met tekst “FC Almere” met een donkergroene X onder het logo en zwart/wit geblokte zijkanten in het shirt, een zwarte broek en zwarte kousen met gouden letters.

Sectie 13.02     Ieder lid dient in het bezit te zijn van het standaard kledingpakket

Sectie 13.03     Het standaard clubtenue bestaat uit (a) Groen shirt (b) Zwarte broek (c) Zwarte kousen (d) Voor gras en kunstgras geschikte voetbalschoenen (e) (f)

Sectie 13.04     Leden die aan wedstrijden deelnemen van sporten waarbij de kledingvereiste afwijkend is, dienen zich ten aanzien van kleding te houden aan de richtlijnen van het bestuur.

Sectie 13.05     Een door een sponsor aan een team ter beschikking gesteld tenue, dient door een ieder van het betreffende team gedragen te worden.

Sectie 13.06     Voetballende leden zijn verplicht tot het dragen van een clubtenue tijdens wedstrijden die georganiseerd worden door de vereniging of de KNVB.

Sectie 13.07     Het ter beschikking gestelde tenue door een sponsor aan een elftal blijft ten allen tijde eigendom van de vereniging en dient aan het einde van het seizoen in goede staat ingeleverd te worden.

 Sectie 13.08     Het door een sponsor ter beschikking gestelde materialen aan een lid of elftal blijft ten allen tijde eigendom van de vereniging en dient aan het einde van het seizoen in goede staat ingeleverd te worden.

Sectie 13.09     Aan trainers, leiders, verzorgers, assistent scheidsrechters, scheidsrechters en andere door het bestuur aan te wijzen functionarissen binnen de vereniging, kunnen werkkleding of materialen ter beschikking gesteld worden blijven eigendom van de vereniging en dienen na afloop van het seizoen In goede staat te worden ingeleverd. Het bestuur is bevoegd om kosten in rekening te brengen indien genoemde goederen in beschadigde staat worden ingeleverd.

Sectie 13.11     Leden en functionarissen zien erop toe dat zorgvuldig wordt omgegaan met de hen ter beschikking gestelde kleding en materialen.

Artikel XIV. Bestuur

Sectie 14.01     Het dagelijkse bestuur, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijkse bestuur deelt zijn besluiten ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mee. Hieronder een overzicht van de verantwoordelijkheden en taken van het bestuur en de afzonderlijke bestuursleden.

Sectie 14.02     In onderling overleg kunnen hierin verschuivingen worden afgesproken.

Sectie 14.03     Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten en in het huishoudelijke reglement:

(a)        De algemene leiding van zaken.

(b)        De uitvoering van de door de Ledenraad genomen besluiten.

(c)        Het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen.

(d)        De benoeming, het ontslag en de schorsing van personen, werkzaam ten behoeve van de vereniging.

Sectie 14.04     Het bestuur bestaat uit twee geledingen: het dagelijkse bestuur en overige bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor de hieronder genoemde commissies.

Sectie 14.05     Het dagelijkse bestuur bestaat uit minimaal drie personen, namelijk: een voorzitter die in functie is gekozen, een secretaris en een penningmeester. Gewenst is bij het dagelijkse bestuur een persoon in de functie van vicevoorzitter.

Sectie 14.06     Het bestuur vergadert tenminste acht maal per jaar volgens een vooraf vastgesteld rooster. Daarenboven vergadert het bestuur zo vaak als de voorzitter of tenminste drie leden van het bestuur dat wenselijk achten.

Sectie 14.07     Een oproep voor een vergadering dient minimaal achtenveertig uur vóór aanvang van de vergadering in bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.

Sectie 14.08     Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de  bestuursleden aanwezig is.

Sectie 14.09     In een bestuursvergadering wordt over alle zaken mondeling gestemd.

Sectie 14.10     Bestuursbesluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Sectie 14.11     Bestuursleden zijn lid van de vereniging en meerderjarig.

Sectie 14.12     Het bestuur

(a)        Bepaalt het verenigingsbeleid. Ieder lid kan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden, tenzij hij/zij tevoren afstand heeft genomen van het te voeren beleid of kan aantonen niet aansprakelijk te zijn.

(b)        Is verantwoordelijk voor het aansturen van de diverse commissies, 

(c)        Legt verantwoording af in de ledenraad van het door haar gevoerde bestuur.

(d)        Roept de ledenraad bijeen (minimaal 1x per jaar).

(e)        Stelt de agenda vast voor de ledenraad.

(f)         Maakt een jaarverslag in samenspraak met de LR

(g)        Verdeelt de taken onderling, voor zover zij niet in functie zijn benoemd.

(h)        Is verantwoordelijk voor het (doen) uitvoeren van het bestuursbeleid.

(i)         Indien een hieronder genoemd bestuurslid niet aanwezig is in het bestuur dan worden de taken en verantwoordelijkheden overgenomen door een of meer wel aanwezige bestuursleden.

Sectie 14.13 De voorzitter

(a)        Leidt de vereniging.

(b)        Leidt de bestuursvergaderingen.

(c)        Coördineert de verschillende bestuurstaken. Houdt daarop toezicht en stelt zich op de hoogte van de gang van zaken.

(d)        Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten.

(e)        Onderhoudt contacten met de gemeente, andere verenigingen, pers, overkoepelende organisaties, etc.

(f)         Draagt zorg, in overleg met andere bestuursleden, voor aanvulling van het bestuurlijk kader.

(g)        Houdt toezicht op en neemt verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van statuten en het huishoudelijk reglement.

(h)        Volgt externe ontwikkelingen en stemt zo nodig de organisatie van de vereniging daarop af.

(i)         Is verantwoordelijk voor de hieronder genoemde Accommodatie commissie

Sectie 14.14 De secretaris

(a)        Stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor de bestuursvergaderingen.

(b)        Notuleert de bestuursvergaderingen.

(c)        Distribueert de inkomende en verzorgt de uitgaande post.

(d)        Draagt zorg voor en beheert het archief van inkomende en uitgaande stukken en         van officiële stukken (bv. hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten).

(e)        Stelt de standaardcontracten voor de vrijwilligers op.

(f)         Zorgt voor de wettelijk benodigde vergunningen.

Sectie 14.15 De Penningmeester

(a)        Beheert de geldmiddelen. (in samenwerking met een financieel bureau)

(b)        Verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven.

(c)        Is verantwoordelijk voor alle contante, bank- en girale ontvangsten en betalingen.

(d)        Draagt zorg voor de inning van gelden: contributies, recettes, donaties, sponsorgelden, subsidies, e.d. en zorgt voor de registratie hiervan.

(e)        Zorgt voor de administratie en afdracht van belastingen e.d.

(f)         Zorgt voor een financieel jaarverslag.

(g)        Stelt een ontwerpbegroting op met inbreng van alle commissies en legt deze voor aan het bestuur en de Ledenraad

Artikel XV. Commissies

Sectie 15.01     De taken van een aantal veel voorkomende commissies binnen een vereniging staan hieronder genoemd. Deze commissies worden benoemd door het bestuur en alle activiteiten van de commissies dienen te worden uitgevoerd in overleg met het bestuur van de vereniging. Indien een genoemde commissie binnen de vereniging niet actief is, worden de taken uitgevoerd door het verantwoordelijke bestuurslid.

Sectie 15.02 Pand- en terreincommissie

(a)        Draagt zorg voor het onderhoud van kleedkamers, kantine en geluid- en lichtinstallatie.

(b)        Houdt rechtstreeks contact met gemeentewerken en/of andere instanties die betrokken zijn bij het onderhoud van de accommodatie.

(c)        Draagt zorg voor het speelklaar maken en houden van trainingsvelden.

(d)        Houdt toezicht op het complex.

(e)        Verdeelt op wedstrijddagen kleedkamers in overleg met wedstrijdsecretaris.

Sectie 15.03 Technische commissie

(a)        Ontwikkelt een jeugdbeleidsplan en jaarplan en voert dit uit.

(b)        Draagt zorg voor de begeleiding van jeugdteams.

(c)        Signaleert en lost knelpunten op binnen jeugdteams.

(d)        Is aanspreekpunt voor jeugdleden en ouders.

(e)        Organiseert ouderavonden.

(f)         Draagt zorg voor de organisatie van jeugdactiviteiten.

(g)        Speelt relevante informatie door aan het clubblad.

(h)        Ontwikkelt een technisch beleidsplan en voert dit uit.

(i)         Draagt zorg voor de organisatie rond trainingen.

(j)         Stelt teams samen.

 (k)       Draagt zorg voor en beheert trainingsmaterialen.

(l)         Draagt trainers en coaches voor aan het bestuur voor benoeming.

(m)       Draagt zorg voor de begeleiding en opleiding van trainers en coaches.

(n)        Speelt relevante informatie door aan het clubblad.

Sectie 15.04 Jeugdcommissie

(a)        Coördinatoren Jeugd onderbouw

(b)        Coördinatoren Jeugd bovenbouw

(c)        Coördinator senioren

Sectie 15.05 PR Commissie

(a)        Ontwikkelt het PR-beleid en jaarplan en voert dit uit.

(b)        Verzorgt affiches, programmaboekjes, publicaties (op het mededelingenbord) etc.

(c)        Verzorgt vorm, inhoud en onderhoud van de internetsite.

(d)        Zorgt dat verslagen van wedstrijden bij de regionale pers komen.

(e)        Bouwt een archief op.

Sectie 15.06 Sponsorcommissie

(a)        Ontwikkelt het sponsorbeleid samen met het dagelijks bestuur en voert dit uit.

(b)        Werft en onderhoudt contacten met sponsors.

(c)        Stelt in overleg met het bestuur contracten op met sponsors.

(d)        Verzorgt de informatie aan sponsors, behartigt de belangen van sponsors en houdt toezicht op de afspraken met sponsors.

(e)        Verwerft donateurs.

Sectie 15.07 Kantinecommissie

(a)        Zorgt voor het opstellen van een rooster voor het kantinepersoneel.

(b)        Houdt toezicht op het functioneren van het personeel achter de bar.

(c)        Verzorgt de inkoop van consumptie- en schoonmaakartikelen i.o.m. de penningmeester.

(d)        Houdt de administratie bij van in- en verkoop.

(e)        Regelt de openingstijden en het gebruik van de kantine i.o.m. het dagelijks bestuur.

(f)         Coördineert de schoonmaak en maakt een rooster voor de schoonmaakdienst.

(g)        Draagt zorgt voor orde en netheid in de kantine.

(h)        Beheert eventuele koffie- en barkaarten.

Sectie 15.08 Sfeercommissie

(a)        Bereidt evenementen voor en voert ze uit

Sectie 15.09 Commissie Vrijwilligersbeleid & Ondersteuning

(a)        Draagt zorg voor het in kaart brengen van de vrijwilligerstaken binnen de vereniging.

(b)        Deelt de vrijwilligers in en begeleidt deze.

(c)        Ondersteunt waar nodig de overige bestuursleden.

Artikel XVI. Bestuursverkiezing

Sectie 16.01     Het bestuur stelt in onderling overleg een aftreedschema op. Daarmee wordt er rekening gehouden dat er telkens slechts één bestuurslid van het dagelijkse bestuur  aftredend kan zijn.

Sectie 16.02     In de agenda van de Ledenraadvergadering wordt aangegeven welke bestuursleden aftredend zijn, welke bestuursleden herkiesbaar zijn en welke personen door het bestuur worden voorgedragen voor een bestuursfunctie.

Sectie 16.03     In de agenda van de Ledenraadvergadering wordt weergegeven de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging. Hierbij wordt vermeld welke procedure daaraan verbonden is.

Sectie 16.04     Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk tenminste zeven dagen vóór de desbetreffende Ledenraadvergadering bij de secretaris aangemeld te worden.

 

Sectie 16.05     Deze aanmelding dient ondertekend te zijn door tenminste drie stemgerechtigde leden, daarbij het voorgedragen lid uitgesloten en dient vergezeld te gaan van een bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat en vermelding van de bestuursfunctie die geambieerd wordt.

Sectie 16.06     Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid is het bestuur bevoegd een interim bestuurslid te benoemen die de taken en de bevoegdheden van het aftredende bestuurslid uitoefent tot de eerstvolgende Ledenraadvergadering. Op deze vergadering zal het desbetreffende bestuurslid worden voorgedragen als bestuurslid. De zittingsperiode van het interim-bestuurslid is gelijk aan die van het bestuurslid waarvoor hij is aangewezen.

Sectie 16.07     Als een bestuurslid vanwege persoonlijke omstandigheden voor enige tijd terugtreedt, is het bestuur bevoegd een interim-bestuurslid te benoemen die de taken en bevoegdheden van het teruggetreden bestuurslid uitoefent tot het gekozen bestuurslid deze taken zelf weer overneemt.

Sectie 16.08     Wanneer het bestuur een interim-bestuurslid benoemt conform het gestelde in de secties 5 en 6, maakt het bestuur melding van deze benoeming via de Internetwebsite van de vereniging. Een interim-bestuurslid, zoals genoemd in lid 5 en 6, heeft gedurende de interim-periode dezelfde rechten en plichten als een door de Ledenraad gekozen bestuurslid.

Artikel XVII. Representatie

Sectie 17.01     Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig in kennis is gesteld, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt aan leden t.g.v.:

(a)        een huwelijk

(b)        de geboorte van een kind

(c)        een 25-en 50-jarig huwelijksjubileum                                                            

(d)        25-, 40-en 50-jarig verenigingsjubileum

Sectie 17.02     Bij ziekte en overlijden van een lid, of een familielid van een lid in de eerste graad, zal het bestuur een gepaste vorm van representatie kiezen.

Sectie 17.03     Overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

Artikel XVIII. Wijzigingen van het huishoudelijke reglement

Sectie 18.01     Het huishoudelijke reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de Ledenraad, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daar een wijziging van het huishoudelijke reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

Sectie 18.02     Tenminste veertien dagen vóór de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan de Ledenraad ter inzage worden gegeven

Sectie 18.03     Een besluit tot wijziging van het huishoudelijke reglement behoeft tenminste een meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een ledenraadvergadering

Artikel XIX. Slotbepalingen

Sectie 19.01     Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

Sectie 19.02     Na vaststelling van het gewijzigde reglement wordt zo spoedig mogelijk de aangepaste tekst bekend gemaakt aan de leden.

Sectie 19.03     In alle gevallen waarin het huishoudelijke reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

 

Aldus opnieuw opgesteld d.d. 30-06-2021, gewijzigd d.d. 31-08-2021 en goedgekeurd in de ledenraadvergadering d.d. …HHR 2021 versie 1.2.pdf