FC Almere
Media Inschrijf formulier Agenda Facebook logo Instagram logo
MediaInschrijf formulier Agenda
Spelregels Jeugdfonds Sport 2022 terug
zaterdag 14-05-2022

 

Spelregels Sport en Cultuur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere (JFSCA) stelt zich ten doel om sport- en cultuuractiviteiten te betalen voor kinderen uit gezinnen die weinig geld hiervoor hebben. Het JFSCA betaalt voor de sportactiviteiten de contributie en eventuele attributen tot een maximumbedrag van € 300,00 per jaar en voor cultuuractiviteiten een bedrag tot € 500,00 per jaar. Voor de vergoedingen en de afspraken met betrekking tot zwemlessen, zie spelregels zwemlessen diploma A, B en C onderaan dit document.

Resterende bedragen kunnen na aftrek van de contributie tot een maximumbedrag van € 100,00 aangewend worden voor de vergoeding van attributen.Het JFSCA zorgt voor een rechtstreekse storting op de rekeningen van de desbetreffende sportvereniging of cultuurinstelling.

Het JFSCA hanteert spelregels voor het tot stand brengen van een transparant aanvraagproces:

 1. De aanvraag kan alleen ingediend worden door erkende intermediairs. Ouders of (trainers/docenten) van een sportvereniging of cultuurinstelling kunnen geen aanvraag indienen.
 2. De aanvraag kan ingediend worden door het digitaal aanmeldingsformulier in te vullen via de website www.allekinderendoenmee.nl.
 3. Het JFSCA vergoedt de contributie van kinderen van wie de ouders een gezamenlijk inkomen hebben van maximaal 120% van het sociaal minimum en bij wie andere financieringsmogelijkheden voor sport- of cultuurbeoefening ontbreken.
 4. Het kind moet woonachtig zijn in de gemeente Almere.
 5. Het kind mag bij aanvang van de sport- of cultuuractiviteit niet jonger zijn dan 2 jaar en niet ouder dan 17 jaar.
 6. De aanvraag dient voorzien te zijn van een goede motivatie waarbij de intermediair een globaal beeld geeft van de financiële situatie van de ouders. Zonder deze motivatie wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
 7. De intermediair maakt een inschatting van het inkomen van de ouders. Het JFSCA gaat ervan uit dat de intermediair een juiste inschatting kan maken en neemt genoegen met een schriftelijke motivatie.
 8. Het JFSCA adviseert ouders altijd om de kinderen een eerste proefles te laten nemen voordat er een aanvraag bij het fonds wordt ingediend. Vraag via de website www.sportencultuur.almere.nl een proefles aan bij de aanbieders
 9. De daadwerkelijke contributie/lesgelden en eventueel benodigde attributen (binnen het genoemde maximumbedrag) worden door het JFSCA vergoed. Er is geen recht op een resterend bedrag.
 10. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.
 11. Het JFSCA keert nooit geld uit aan het kind of aan de ouder(s). Bijdragen voor lidmaatschap van een sportvereniging of cultuurinstelling worden rechtstreeks overgemaakt aan de aanbieder, na ontvangst van een factuur van de daadwerkelijke kosten.
 12. Er worden alleen bijdragen verstrekt voor sportdeelname bij sportverenigingen die ofwel zijn aangesloten bij de door NOC*NSF erkende sportbonden óf ingeschreven staan bij de KvK enminimaal 1 jaar bestaan. Voor cultuur worden alleen bijdragen verstrekt aan cultuurinstellingen of ZZP-Kunstdocenten die ingeschreven staan bij de KvK en minimaal 1 jaar bestaan.
 13. Eén aanvraag geldt een periode van 1 jaar, niet korter en niet langer. In dat jaar is er dus geen mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in te dienen.
 14. Attributen kunnen worden aangeschaft op vertoon van een waardebon.
  • Na verstrekking van de waardebon door het JFSCA hebben ouders 4 maanden de tijd om bij de aangegeven winkel de waardebon in te leveren.
  • Het verlengen van de geldigheidsduur van waardebonnen is niet mogelijk.
  • Let op! Het is niet mogelijk om na de toewijzing van de waardebon van winkel te veranderen.
  • Het JFSCA vraagt ouders om vooraf bij de winkel te informeren of de benodigde attributen beschikbaar zijn.
  • Het JFSCA verstrekt geen waardebonnen voor webwinkels.
 15. Het JFSCA vergoedt geen contributie en/of attributen met terugwerkende kracht.
 16. De intermediair ziet erop toe dat het kind daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de activiteiten van de sportvereniging of cultuurinstelling waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. Ouders/verzorgers verstrekken informatie over de voortgang. Na 4 maanden neemt het JFSCA contact op met de intermediair om te informeren of het kind nog aan het sporten is of nog deelneemt aan een cultuuractiviteit.
 17. Het is niet mogelijk om per kind een aanvraag in te dienen voor zowel sport als cultuur of zwemles. Er moet een leuze gemaakt worden. Dit geldt ook voor het zwemles diploma A-traject.
 18. Aanvragen worden jaarlijks opnieuw ingediend als de financiële omstandigheden van het gezin dit vereisen. De aanvraag wordt niet automatisch verlengd.

Zodra de ingekomen aanvraag in behandeling is genomen door de backoffice van het JFSCA, wordt ernaar gestreefd om binnen drie weken de aanvraag af te handelen. De intermediair kan de status van de aanvraag inzien in het digitale aanvraagsysteem.Zodra de aanvraag compleet én geactiveerd is door het JFSCA, wordt ernaar gestreefd om binnen drie weken na ontvangst van de factuur van de sportvereniging of cultuurinstelling, tot betaling van de vergoeding over gegaan.

Voor aanbieders

Het JFSCA verzoekt aanbieders om de facturen te mailen naar almere@jeugdfondssportencultuur.nl. Als het kind zich heeft aangemeld, verwacht het JFSCA dat de aanbieders binnen 1 maand de facturen van het daadwerkelijke contributiebedrag naar het JFSCA sturen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Wilt u meer informatie ontvangen, bijvoorbeeld wanneer een kind via het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere een vergoeding kan ontvangen, kijk dan op onze website. Hier vindt u ook de laatste versie van onze spelregels: www.jeugdfondssportencultuur.nl/almere

Voor aanvullende en facturatie-vragen kunt u contact opnemen met de backoffice. Deze is bereikbaar via almere@jeugdfondssportencultuur.nl of 06-20074161 (Ma.t/m vrij. van 9.00 – 12.30 uur en 12.30 - 17.00 uur)