FC Almere
Media Contactformulier Agenda Facebook logo
MediaContactformulierAgenda
Ledenraad zoekt kandidaten terug
woensdag 27-01-2021

Ledenraad zoekt nog steeds nieuwe leden!

Op dit moment bestaat de ledenraad uit slechts drie leden. Nog steeds zijn wij bezig met het zoeken naar meer mensen om weer een volledige ledenraad te formeren. Op maandag 15 februari is er om 20:00 uur een bijeenkomst waarbij er met drie kandidaatsleden kennis wordt gemaakt. Wij hopen dat er nog meer leden die avond willen aansluiten om kennis te maken en zich daarna beschikbnaar te stellen voor de ledenraad.

Wie interesse heeft om 15 februari aan te sluiten, of informatie wil over de ledenraad vragen we om vooraf contact met ons op te nemen via de e-mail. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

De ledenraad.

Meld je aan als kandidaat of voor meer informatie

Raadpleeg de statuten en het huishoudelik reglement voor meer informatie

LEDENRAAD

1. De ledenraad is een orgaan van de vereniging, waaraan alle

bevoegdheden toekomen die niet door de wet of deze statuten aan

andere organen van de vereniging zijn opgedragen

2. De algemene vergadering zal bestaan uit een oneven aantal van

ten minste negen (9) afgevaardigden van de stemgerechtigde

leden, die geen deel uitmaken van het bestuur, hierna te noemen:

de ledenraad.

3. De leden van de ledenraad worden gekozen door en uit de leden

van de vereniging voor een zittingsduur van drie jaar

Zij treden af volgens een door de ledenraad op te maken rooster.

Aftredende leden van de ledenraad zijn terstond herbenoembaar,

onverminderd het hierna onder lid 4 bepaalde

4. Tot lid van de ledenraad kunnen niet worden benoemd, personen die in staat van faillissement verkeren, aan wie surseance van

betaling is verleend, op wie de schuldsanering natuurlijke personen

van toepassing is en/of wier vermogen bij rechterlijke uitspraak

onder bewind is gesteld_

5. In een tussentijdse vacature van de ledenraad wordt zo spoedig

mogelijk voorzien_

Het alsdan gekozen lid van de ledenraad treedt af op het tijdstip

waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden. _

 

LEDEN VAN DE LEDENRAAD

 

Artikel 16

1. In geval van een vacature of bij aftreding conform het opgestelde

rooster wordt door de voorzitter van de ledenraad een oproep tot

kandidaatstelling aan de leden gedaan. De oproep geschiedt door

plaatsing op de website, waarbij een kandidaatsprofiel wordt

weergegeven
2. a. Gedurende een periode van veertien (14) dagen na de oproep

tot kandidaatstelling heeft ieder stemgerechtigd lid, die geen

deel uitmaakt van het bestuur, de mogelijkheid zich als

kandidaat te stellen.

b. Een kandidaatstelling voor de ledenraad geschiedt door middel

van een schrijven, per post of per e-mail, gericht aan de

voorzitter van de ledenraad. De kandidaatstelling geschiedt

onder volledige vermelding van naam, adres, geboortedatum,

lidmaatschapsnummer en handtekening. Voorts dient de

kandidaatstelling vergezeld te zijn van een beknopt Curriculum

Vitae.

c. Daarnaast moet de kandidaat een ondertekende verklaring

meesturen, waaruit blijkt dat hij/zij bij een eventuele verkiezing

bereid is de benoeming te aanvaarden en dat hij/zij de

doelstelling van de vereniging onderschrijft

3. a. De voorzitter van de ledenraad maakt op de vijftiende (15e) dag

na de oproep tot kandidaatstelling de kandidatenlijst bekend op

de website

b. De bekendmaking van de kandidaatstelling geschiedt onder

vermelding van de door de kandidaten aangeleverde gegevens

en motivering, zoals in het vorige lid is aangegeven

4. a. Na de bekendmaking van de kandidaatstelling vindt de

verkiezing van de afgevaardigden van de ledenraad plaats via

internet

b. De stemgerechtigde leden krijgen zeven (7) dagen de

gelegenheid hun stem uit te brengen op de website. Hiertoe

ontvangt elk stemgerechtigd lid een persoonlijke inlogcode.

6. Een lid moet op de door het bestuur aangegeven wijze kenbaar

maken of het instemt met het kiezen van een lid van de ledenraad

middels elektronisch communicatiemiddel.

7. a. Indien en voor zover een lid heeft aangegeven niet langs

elektronische weg een lid van de ledenraad te verkiezen, zal dit

lid schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de vacature

door de ledenraad

b. Deze leden kunnen bij het secretariaat van de vereniging

aangeven schriftelijk te willen stemmen. Zij worden schriftelijk

geïnformeerd over de kandidaatstelling en kunnen via het

secretariaat schriftelijk hun stem uitbrengen, met inachtneming

van de in dit artikel genoemde termijnen

8. Bij stemming over verkiezing van de leden van de ledenraad is

degene benoemd, die de volstrekte meerderheid van de

uitgebrachte stemmen op zich heeft verkregen. Indien niemand de

volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede

stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal

van de uitgebrachte stemmen op zich hebben verkregen. Indien bij

de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

 

 

TOEGANG EN BESLUITVORMING LEDENRAAD

Artikel 17

1. a. Ieder lid van de ledenraad heeft toegang tot de ledenraad

b. Leden van de ledenraad die geschorst zijn, hebben geen

toegang tot de ledenraad tenzij zij bij de tuchtcommissie en de

ledenraad beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een

opgelegde straf in welk geval zij slechts bevoegd zijn alleen de

behandeling van het beroep bij te wonen

2. Ieder stemgerechtigd lid van de ledenraad heeft een stem.

3. Ieder lid van de ledenraad is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen

door een schriftelijke gemachtigd ander lid van de ledenraad. De

gemachtigde kan echter niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

4. Indien een lid van de ledenraad als gevolmachtigde optreedt van

een ander lid van de ledenraad, dient hij voor aanvang van de

vergadering die in zijn bezit zijnde machtiging aan de secretaris te

tonen.

5. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde

personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent

of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan hun

echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd

6. Een eenstemmig besluit van alle leden van de ledenraad, ook al

zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van

het bestuur genomen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de

ledenraad_

7. De ledenraad kan een lid van de ledenraad schorsen of ontslaan

indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe

is een meerderheid vereist van tenminste twee derde van de

uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie

maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door

het verloop van die termijn

8. Stemming over zaken geschiedt mondeling; stemming over

personen geschiedt schriftelijk.

9. Over alle voorstellen wordt beslist met volstrekte meerderheid van

de uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten anders bepalen.
Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn

verworpen

10.Bij stemming over personen is degene benoemd, die de volstrekte

meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heef verkregen.
Indien niemand de volstrekte meerderheid heeft

verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de

personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen op

zich hebben verkregen. Indien bij de tweede stemming de

stemmen staken, beslist het lot.

 

VERGADERING LEDENRAAD
Artikel 18

 

De ledenraad vergadert ten minste vier maal per jaar.

2. Uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zal de

ledenraad een ledenraadvergadering houden zoals bedoeld in

artikel 12.

3. De agenda voor deze ledenraadvergadering omvat onder meer

a. vaststelling notulen van de vorige ledenraadvergadering;

b. jaarverslag van het bestuur;

c. verslag van de controlecommissie;

d. vaststellen balans en van de staat van baten en lasten

e. benoeming bestuursleden;

f. benoeming commissieleden;

g. royementen en/of schorsingen;

h. rondvraag.

4. Bij bedoelde agenda zullen worden gevoegd:

a. staat van baten en lasten, alsmede de balans van de vereniging;

b. verslag controlecommissie.

5. De agenda van de begrotingsvergadering, welke tenminste twee

weken voor de bedoelde vergadering aan de leden van de ledenraad zal worden verzonden, zal vergezeld gaan van
a          voorlopige begroting
b          Afvies controle commissie
c          voorstel contributiewijziging